Samferdselsforskning

Samferdselsdepartementet bruker forskning og utvikling aktivt for å nå målene i samferdselspolitikken, og samarbeider med Forskningsrådet, andre departementer og underliggende etater og virksomheter.

Samferdselsdepartementet bidrar med midler til å fremme forskning og utvikling innen samferdselssektoren. Kunnskapsbehovet knytter seg i hovedsak til sikkerhet, miljø, effektivisering, teknologiutvikling, internasjonalisering, styring og planlegging.

Samferdselsdepartementets forskningsstrategi

Departementet har et overordnet ansvar for å sikre et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag til nytte for brukere og forvaltning innen elektronisk kommunikasjon og transport.

Forskningsrådsprogrammer

Samferdselsdepartementet bidrar til finansieringen av flere forskningsprogrammer innen transport og elektronisk kommunikasjon i regi av Norges forskningsråd.

Samferdselsdepartementets utredningsvirksomhet

Departementets utredningsaktivitet skal gi bedre kunnskapsgrunnlag for samferdselspolitiske beslutninger, og legge til rette for en mer effektiv ressursutnyttelse.

Program for overordnet transportforskning (avsluttet 2010)

Fra 2001 til 2010 administrerte Samferdselsdepartementet dette programmet, som var rettet mot overordnede transportpolitiske problemstillinger. En rekke rapporter fra prosjekter under programmet er tilgjengelig via siden til Program for overordnet transportforskning. 

Til toppen