Samferdselsforskning

Samferdselsdepartementet bruker forskning og utvikling aktivt for å nå målene i samferdselspolitikken, og samarbeider med Forskningsrådet, andre departementer og underliggende etater og virksomheter.

Samferdselsdepartementet bidrar med midler til å fremme forskning og utvikling innen samferdselssektoren. Kunnskapsbehovet knytter seg i hovedsak til sikkerhet, miljø, effektivisering, teknologiutvikling, internasjonalisering, styring og planlegging.

Samferdselsdepartementets forskningsstrategi

Departementet har et overordnet ansvar for å sikre et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag til nytte for brukere og forvaltning transport.

Forskningsrådsprogrammer

Samferdselsdepartementet bidrar til finansieringen av flere forskningsprogrammer innen transport i regi av Norges forskningsråd.

Samferdselsdepartementets utredningsvirksomhet

Departementets utredningsaktivitet skal gi bedre kunnskapsgrunnlag for samferdselspolitiske beslutninger, og legge til rette for en mer effektiv ressursutnyttelse.