Tilskudd fra Samferdselsdepartementet

Formålet med tilskuddet til lokale trafikksikkerhetstiltak er å bidra til å støtte lokale initiativ og engasjement i arbeidet for økt trafikksikkerhet.

Ordningen retter seg mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

 • Tilskuddsordningen skal ikke finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon.
 • Tilskuddsordningen skal ikke finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.
 • Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500.000 kroner.

Søknader om tilskudd vurderes ut fra hvordan det omsøkte trafikksikkerhetsprosjektet vil bidra til måloppnåelse for ordningen.

 • I vurderingen skal det legges vekt på hvordan tiltaket vil bidra til det nasjonale målet om reduksjon av antall drepte og hardt skadde i trafikken, og hvordan tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet.
 • Det skal legges vekt på at søker har kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, samt at søker har forståelse for hvilke målgrupper og/eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.
 • Det skal legges vekt på om prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører. Tiltak rettet mot barn og ungdom vil bli prioritert.
 • Ved søknad om tilskudd til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra vegeier.

Det lokale trafikksikkerhetsarbeidet skal gjennom tiltak på lokalt nivå bidra til det nasjonale målet om reduksjon av antall drepte og hardt skadde i trafikken, og ta utgangspunkt i lokale utfordringer og behov. Det kan søkes om tilskudd til trafikantrettede tiltak som for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid, samt tilskudd til tiltak på vegnettet, herunder fysiske tiltak utover ansvarsområdet til kommunene.

Som et minimum skal søknaden inneholde opplysninger om

 1. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 2. målet for det lokale trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 3. forventet resultat
 4. plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 5. budsjett for tiltaket, herunder en finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører
 6. informasjon om og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Samferdselsdepartementet
 7. hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder.

Når tildeling og fordeling av midler er fastsatt, meddeles søkerne skriftlig om avgjørelsen. Der tilsagn gis, skal tilskuddsvedtaket inneholde opplysninger om

 1. tilskuddets størrelse
 2. formålet med tilskuddet
 3. hvilket år tilskuddet gjelder for
 4. utbetalingsplan
 5. klageadgang ved tilsagn om tilskudd som er mindre enn beløpet det er søkt om
 6. krav om rapportering med tidsfrist for oversendelse av rapport
 7. krav om snarlig rapportering av eventuelle avvik
 8. forbehold om at Riksrevisjonen og Samferdselsdepartementet kan iverksette kontroll med at tilskuddet er benyttet etter forutsetningene
 9. forbehold om at tilskuddet kan bli krevet tilbakebetalt dersom det ikke benyttes etter forutsetningene.

Søkere som får avslag på søknad om tilskudd underrettes skriftlig. Vedtak om avslag eller innvilgelse på søknad om tilskudd kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes Samferdselsdepartementet til forberedende klagebehandling, jf. forvaltningsloven kap VI.

Samferdselsdepartementet avgjør om den enkelte utbetaling skal skje periodevis eller i en enkelt utbetaling. Størrelse på tilskuddet og søkerens finansieringsplan skal være avgjørende for valg av utbetalingsordning. Tilskudd tildeles for ett år. Det må årlig fremmes ny søknad om tilskudd ved flerårige prosjekter.

Tilskuddsmottakeren skal bruke tilskuddet i samsvar med formålet, aktivitetene og budsjettet som fremgår av reglene og søknaden og som ligger til grunn for tilskuddsvedtaket.

 • Tilskuddsmottakeren skal benytte tilskuddet i løpet av inneværende år, med mindre tilskuddsvedtaket fastsetter noe annet.
 • Tilskuddsmottakeren skal levere sluttrapport og sluttregnskap til Samferdselsdepartementet innen fristen fastsatt i tilskuddsvedtaket. Nærmere krav om rapportering kan gis i tilskuddsvedtaket.
 • Tilskuddsmottakeren skal skriftlig å rapportere til Samferdselsdepartementet snarest om eventuelle avvik som medfører at prosjektet/tiltaket ikke lar seg gjennomføre etter forutsetningene. Dette omfatter avvik av teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig karakter.

Samferdselsdepartementet vil gjennomgå og vurdere rapporter, regnskap mv. fra prosjektene. Ved behov kan det foretas nærmere kontroll med at tilskuddet er benyttet etter forutsetningene.

 • Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med reglene og tilskuddsvedtaket, kan tilskuddet kreves delvis eller helt tilbakebetalt.
 • Oppfølging av måloppnåelse foretas årlig ved gjennomgang av tilskuddsmottakernes rapportering om bruk av tildelt tilskudd. Samferdselsdepartementet vil rapportere om tildeling og bruk av midler til Stortinget i budsjettframlegget.

Ordningen evalueres årlig av Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet foretar utlysing på departementets nettsider med opplysninger om søknadsprosessen. Samferdselsdepartementet vil foreta en samlet vurdering av innkomne søknader etter utløp av søknadsfristen.

Tilskudd skal som en hovedregel benyttes i 2020.

Siste frist for å søke for 2020 var 1. april.

Søknaden skal sendes til Samferdselsdepartementet