Tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak

Formålet med tilskuddet til trafikksikkerhetstiltak er å bidra til å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet, og i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen.

Forskriften om tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak er fastsatt av Samferdselsdepartementet til oppfølging av Stortingets årlige budsjettvedtak kap. 1300 Samferdselsdepartementet, post 71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, vil midlene lyses ut årlig i januar måned med fast søknadsfrist 1. mars.

Hvem som kan tildeles tilskudd og hva det kan tildeles tilskudd til

Tilskuddsordningen retter seg mot trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som skoler og barnehager.

Tilskudd kan blant annet gis til:

 • kampanjer, materiell, kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid
 • fysiske tiltak på trafikkarealer eller tilstøtende områder.

Tilskudd skal ikke finansiere:

 • lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon.
 • prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • beskrivelse av målet for trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 • opplysninger om forventet resultat
 • plan for gjennomføringen av tiltaket, virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 • søknadssum inkludert mva., budsjett for tiltaket og finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med og eventuelle bidrag fra andre aktører
 • opplysninger om eventuelle tilskudd som tidligere er mottatt fra departementet
 • opplysninger om eventuelle midler søkeren har fått eller søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder og som relaterer seg til dette tiltaket
 • tillatelse fra veieier/myndighet der dette er relevant.

Søknadsvurderingen

Samferdselsdepartementet vil foreta en samlet vurdering av innkomne søknader etter utløp av søknadsfristen.

I vurderingen av søknader legger Samferdselsdepartementet blant annet vekt på:

 • hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for ordningen
 • om tiltaket er egnet til å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
 • om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
 • om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt og om søker har kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov
 • om prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører
 • om tiltaket er rettet mot barn og ungdom.

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen. Tilskuddsmottakeren skal benytte tilskuddet i løpet av kalenderåret, med mindre tilskuddsvedtaket fastsetter noe annet.

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500 000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.

Rapportering og kontroll

Tilskuddsmottakeren skal levere sluttrapport og sluttregnskap til Samferdselsdepartementet innen fristen fastsatt i tilskuddsvedtaket. Nærmere krav om rapportering kan gis i tilskuddsvedtaket.

Samferdselsdepartementet vil gjennomgå og vurdere rapporter, regnskap mv. fra prosjektene. Ved behov kan det foretas nærmere kontroll med at tilskuddet er benyttet etter forutsetningene. 

Søkere som får avslag på søknad om tilskudd underrettes skriftlig. Vedtak om avslag eller innvilgelse av søknad om tilskudd kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes Samferdselsdepartementet til forberedende klagebehandling, jf. forvaltningsloven kap VI.

Søknaden skal sendes til Samferdselsdepartementet

Vi ber om at søknadsskjema benyttes. Dette finner du her.

Se forskrift om tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak i sin helhet hos Lovdata: Forskrift om tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak

Her kan du finne en oversikt over hvilke tiltak som ble tildelt midler i 2023.