Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk og posttjenester.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

Jernbanedirektør

Samferdselsdepartementet skal tilsette ny direktør til Jernbanedirektoratet. Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet i dag og i framtiden. Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig, til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Direktoratet bidrar til at infrastruktur, togtilbud og togmateriell utvikles og benyttes slik at transporttilbudet blir så godt som mulig. Mer informasjon (Webcruiter)

Søknadsfrist: 24. mars 2019

Ekspedisjonssjef Bane- og planavdelingen

Bane- og planavdelingen har ansvar for politikkutvikling, strategisk planlegging, utredning og analyse på tvers av transportsektorene, og har en sentral rolle i departementets arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Avdelingen arbeider videre med et bredt spekter av tematikk knyttet til jernbaneområdet, deriblant rammevilkår for jernbanesektoren, budsjettrammer, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid på jernbaneområdet. Avdelingen har ansvar for utvikling av plan- og analyseverktøy for hele transportsektoren, for å lede og koordinere departementets arbeid med ny teknologi, samt for samordning av departementets arbeid med forskning og utredning. Mer informasjon (Webcruiter)

Søknadsfrist: 14. mars 2021

Jurist (rådgiver/seniorrådgiver)

Eierstyringsenhetens hovedoppgave er å utøve en profesjonell eierskapsforvaltning overfor de selskapene hvor Samferdselsdepartementet forvalter statens direkte eierskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierskap i syv selskaper, hvorav fem selskaper i jernbanesektoren, ett selskap i veisektoren og ett selskap i luftfartssektoren. Selskapene ivaretar kritiske funksjoner i sine respektive sektorer og Samferdselsdepartementet har også andre roller ut mot selskapene. Det er avgjørende at ...

Søknadsfrist: 7. mars 2021