Rabas virggit johtalusdepartemeanntas

Áiggut go bargat Johtalusdepartemeanttas? Sáhtát registreret CV, čállid ohcamuša ja bidjat bargo- ja oahppoduođaštustaid mielddusin elektrovnnalaš hámis – buot min elektrovnnalaš bargoportála bokte.

Mii dárbbašit čeahpes jođiheddjiid ja mielbargiid, ja lohpidit miellagiddevaš bargguid ja liekkus bargobirrasa man dovdomearka lea fágaidrasttideaddji ja alla gelbbolašvuohta.

Olu das mii du birra lea árgabeaivvis lea fievrreduvvon Norgii min hápmaniid bokte, ja go vuoját biillain, mátkkoštat girdiin, vieččat páhka boastakantuvrras dahje logat ođđasiid mobiilatelefovnnas guoskkaha min vuohki čoavdit bargguideamet du – Johtalus čatná Norgga oktii!

Mii bargat politihkkahábmemiin, etáhtaid ja doaimmaid stivremiin ja hálddašemiin olmmoš- ja gálvofievrredan, riddohálddašan, hápmanpolitihkka, telekommunika- šuvdna ja boastabálvalus surggiin.

Jus mis leat rabas virggit, gávnnat don daid listtus vulobealde. Oza Jobbnorge bokte jus ii čuoččo mihkkege eará, gos sáhtát registreret iežat CV, čállit ohcamuša, bidjat bargo- ja oahppoduođaštusaid mielddusin ja sáddet visot elektrovnnalaččat. 

Rådgiver/seniorrådgiver (økonom/samfunnsviter)

Vegseksjonen har ansvaret for finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksveiene og riksveiferjene våre. Videre har seksjonen etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet samt oppfølging av utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. Seksjonen har et overordnet ansvar for forvaltning av veglova og deler av yrkestransportlova. Vi jobber tett opp mot politisk ledelse i departementet og det vi gjør har stor oppmerksomhet fra både myndigheter, media, interesseorganisasjoner og ...

Ohcanáigemearri: Onsdag 6. desember 2023

Jurist til varierte oppgaver

Avdeling for luftfart, post og kjøp ivaretar Samferdselsdepartementets sektoransvar for luftfart og post, og har ansvaret for kjøp av flyruter, posttjenester og kystrutetjenesten. Avdelingen koordinerer departementets EØS-arbeid og annet internasjonalt arbeid, og skal også ha ansvaret for å organisere og koordinere departementets arbeid med problemstillinger etter forvaltningsloven og offentleglova. Seksjon for styring og kjøp er en av to seksjoner i avdelingen, og har ansvaret for kjøp av ...

Ohcanáigemearri: Tirsdag 5. desember 2023

Rådgiver/seniorrådgiver

Styrings- og digitaliseringsseksjonen inngår som en av fire enheter i Bane-, plan-, og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet. Seksjonen består av 9 årsverk, og har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, etatsstyringen av Jernbanedirektoratet, eierforvaltningen av Bane NOR SF og videreutvikling av styringsmodellen for jernbanen. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med digitalisering og mer effektiv bruk av teknologi innen transportsektoren og har ansvar for ...

Ohcanáigemearri: Søndag 3. desember 2023