Kontakt Samferdselsdepartementet

Her finner du adresser og telefonnummer og annen kontaktinformasjon til Samferdselsdepartementet.

Besøksadresse

Akersg. 59, (R5) Oslo

Kontortid

15. mai - 14. september: 0800-1500
15. september - 14. mai: 0800-1545

Postadresse

Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Organisasjonsnummer

972 417 904

Telefon og telefaks

Sentralbord 22 24 90 90

Telefaks: 22 24 95 70

E-post

Send e-post til Samferdselsdepartementet og samferdselsministeren her (sendes til departementets postmottak) 

Merk: Viktig informasjon om regler for journalføring og innsyn - andre kan be om innsyn i henvendelsen din

Pressekontakter

Pressesenter

Ansatte i SD - kontortelefoner

Depkatalog

Ansatte i SD - e-post

For å unngå at såkalte spam-roboter skal lese e-postadressen til ansatte i departementet, legges ikke fullstendige lister ut på våre nettsider. For å sende e-post til ansatte, ber vi deg derfor lese veiledningen under:

Format for e-postadresser:
fornavn.etternavn@sd.dep.no

Regelen for e-postadressene er slik:
fornavn1-fornavn2.etternavn@sd.dep.no

(eventuelt)fornavn1-fornavn2.etternavn1.etternavn2@sd.dep.no

For bokstavene æ – ø – å prøv følgende:
æ = a - ø = o eller oe - å = a eller aa

Om brev og e-post som sendes til Samferdselsdepartementet

Departementet er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126), med tilhørende forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193, forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal alle inn- og utgående dokumenter føres opp, dersom dokumentet er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

E-post som etter form og innhold må regnes som et saksdokument, journalføres som dokumenter for øvrig. Massegenerert e-post vil etter en nærmere vurdering kunne bli gjenstad for elektronisk filtrering og dermed ikke bli journalført og saksbehandlet.

Departementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at departementets journal og alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets journal og saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-poster til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens helsetilstand, og opplysninger om at noen er eller har vært pasient, er alltid taushetsbelagte.