Forskningsrådsprogrammer

Forskningsprogrammer i regi av Norges forskningsråd.

Samferdselsdepartementet finansierer flere forskningsprogrammer innen transport og elektronisk kommunikasjon i regi av Norges forskningsråd:

Transport 2025 (TRANSPORT)

TRANSPORT er en strategiske satsing på forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Satsingen omfatter helheten i transportsystemet og omhandler veg, bane, sjø og luft, herunder persontransport og næringstransport.

Nettsider: TRANSPORT

Stort energiprogram - ENERGIX (2013-2022)

ENERGIX støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det omfatter både teknologisk, naturvitenskaplig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og utvikling. ENERGIX etterfølger programmet RENERGI (Fremtidens rene energisystemer).

Nettsider: ENERGIX

Samfunnssikkerhet og risiko - SAMRISK II

Forskningsprogram om samfunnssikkerhet startet i 2013 og følger opp kunnskapsbehov som ble avdekket i SAMRISK (2006-2011). Begrepet samfunnssikkerhet tolkes bredt og omfatter ulykker, sammenbrudd i viktig infrastruktur, naturkatastrofer, i tillegg til organisert kriminalitet og terrorisme. Programmet skal bedre kunnskapsgrunnlaget for å forstå bakgrunnen til uønskede hendelser, utforme tiltak for å avverge dem og redusere konsekvensene.

Nettsider: SAMRISK

IKT og digital innovasjon  (IKTPLUSS)

IKTPLUSS er Forskningsrådets store satsing på IKT-forskning og -innovasjon. Programmet har hovedfokus på følgende IKT-faglige områder: #Kompleksitet og robusthet", "Data og tjenester overalt" og "Et trygt informasjonssamfunn". 

Nettsider: Nettsider: IKTPLUSS

Simula Research Laboratory (SIMULA)

Forskningssenteret SIMULA driver grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen IKT, og bidrar gjennom dette til nyskapning i næringslivet.

Nettsider: SIMULA

Til toppen