Forskningsrådsprogrammer

Forskningsprogrammer i regi av Norges forskningsråd.

Samferdselsdepartementet finansierer flere forskningsprogrammer innen transport og elektronisk kommunikasjon i regi av Norges forskningsråd:

Transport 2025 (TRANSPORT)

TRANSPORT er en strategiske satsing på forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Satsingen omfatter helheten i transportsystemet og omhandler veg, bane, sjø og luft, herunder persontransport og næringstransport.

Nettsider: TRANSPORT

Stort energiprogram - ENERGIX (2013-2022)

ENERGIX støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det omfatter både teknologisk, naturvitenskaplig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og utvikling. ENERGIX etterfølger programmet RENERGI (Fremtidens rene energisystemer).

Nettsider: ENERGIX

Samfunnssikkerhet og risiko - SAMRISK II

Forskningsprogram om samfunnssikkerhet startet i 2013 og følger opp kunnskapsbehov som ble avdekket i SAMRISK (2006-2011). Begrepet samfunnssikkerhet tolkes bredt og omfatter ulykker, sammenbrudd i viktig infrastruktur, naturkatastrofer, i tillegg til organisert kriminalitet og terrorisme. Programmet skal bedre kunnskapsgrunnlaget for å forstå bakgrunnen til uønskede hendelser, utforme tiltak for å avverge dem og redusere konsekvensene.

Nettsider: SAMRISK

Pilot-T

Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.  Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre virksomheter fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Målet er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

Les mer hos Forskningsrådet