Samferdselsdepartementets utredningsvirksomhet

Samferdselsdepartementets utredningsaktivitet skal gi bedre kunnskapsgrunnlag for samferdselspolitiske beslutninger, og legge til rette for en mer effektiv ressursutnyttelse.

Ett av prosjektene innenfor utredningsvirksomheten har vært en oppdatering av Trafikksikkerhetshåndboken på internett. Departementet har også delfinansiert forskningsprosjekt om barn og unge som skades i bilulykker. Hensikten er å forebygge dødsfall og alvorlige skader blant unge ved å få kunnskap om årsaksfaktorer og skademekanismer ved ulykkene, vurdere betydningen av sikkerhetsutstyr som setebelter og airbag, samt avdekke holdninger og adferd i ulykkesutsatte ungdomsmiljøer.

Et annet stort prosjekt er den Nasjonale reisevaneundersøkelsen, RVU. Denne undersøkelsen gir landsdekkende statistikk som beskriver befolkningens reisemønster. Den siste undersøkelsen i rekken er RVU 2013, og den bygger på den hittil største spørreundersøkelsen med 60 000 intervjuer. Tallmaterialet er viktig til modell- og prognosearbeid, og en viktig statistikkilde for transportrelaterte forskningsprosjekt.

Utredninger av temaer i tilknytning til miljø og trafikksikkerhet vil stå sentralt også fremover. Utredningsmidlene skal også sikre innhenting og bearbeiding av nødvendig statistikk fra transportområdet, herunder statistikk knyttet til omfang og kvalitet på kollektivtransporttilbudet.

Statistisk sentralbyrå har gjennomført en varestrømsundersøkelse på oppdrag for Samferdselsdepartementet. Undersøkelsen ble gjennomført i 2015 for referanseåret 2014. Varestrømsundersøkelsen ble tilgjengeliggjort som offisiell statistikk og utlevert til bruk i modell- og prognosearbeid. Undersøkelsen ble utført som en skjemabasert undersøkelse blant 4500 bedrifter.
Innen luftfartssektoren vil Samferdselsdepartementet gjennomføre utredninger bl.a. av hvilke tjenester som egner seg for konkurranseutsetting og hvordan konkurranse bør innføres. Utredningene vil gi et faglig grunnlag for å konkurranseutsette flysikringstjenester.

Utredningsmidlene anvendes til analyser og metodeutvikling relatert til transportplanlegging og til andre spesifikke problemstillinger for de enkelte transportsektorer. Utredninger knyttet til Samferdselsdepartementets rolle innenfor områdene samfunnssikkerhet og beredskap finansieres også over denne posten.

Til toppen