Samferdselsdepartementets utredningsvirksomhet

Samferdselsdepartementets utredningsaktivitet skal gi bedre kunnskapsgrunnlag for samferdselspolitiske beslutninger, og legge til rette for en mer effektiv ressursutnyttelse.

Utredningsporteføljen i Samferdselsdepartementet er bredt sammensatt, med prosjekter innen luftfart, kollektivtransport, jernbane og sjøtransport. Andre prosjekter er mer rettet inn mot statistikk og tallgrunnlag.

Ett eksempel på et prosjekt rettet inn mot statistikk og tallgrunnlag er den Nasjonale reisevaneundersøkelsen, RVU. Denne undersøkelsen gir landsdekkende statistikk som beskriver befolkningens reisemønster.  Undersøkelsen er nå omgjort fra å avholdes hvert fjerde år til å være løpende/kontinuerlig. Tallmaterialet er viktig til modell- og prognosearbeid, og en sentral statistikkilde for transportrelaterte forskningsprosjekt. Opplysningene om reiseaktiviteten danner også grunnlag for nytte-kostnadsanalyser i Nasjonal transportplan.

Utredninger av temaer i tilknytning til miljø og trafikksikkerhet vil stå sentralt også fremover. Utredningsmidlene skal også sikre innhenting og bearbeiding av nødvendig statistikk fra transportområdet, herunder statistikk knyttet til omfang og kvalitet på kollektivtransporttilbudet.

Utredningsbudsjettet til Samferdselsdepartementet er på om lag 15 millioner kroner, og midlene anvendes til analyser og metodeutvikling relatert til transportplanlegging og til andre spesifikke problemstillinger for de enkelte transportsektorer. Utredninger knyttet til Samferdselsdepartementets rolle innenfor områdene samfunnssikkerhet og beredskap finansieres også over denne posten.

Resultater av flere av utredningsprosjektene publiseres på nettsidene til departementet. I tillegg orienteres Stortinget via Statsbudsjettet.