Samferdselsdepartementets forskningsstrategi

Departementet har et overordnet ansvar for å sikre et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag til nytte for brukere og forvaltning innen transport. FoU-strategi for samferdselsdepartementet 2016-2022 er et viktig verktøy i behandlingen av forskningsspørsmål for departementet.

Det overordnede ansvaret dreier seg om å holde oversikt over aktuelle kunnskapsbehov, et finansielt ansvar og et ansvar for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid.

I oppfølgingen av sektoransvaret for forskning samhandler Samferdselsdepartementet med Forskningsrådet, berørte departementer og med underliggende etater og virksomheter om kunnskapsbehov og om finansiering av forskning. Midlene til Forskningsrådet knyttes til sektorrelevante programmer og forskningsaktiviteter.

FoU-strategi for samferdselsdepartementet 2016-2022 er et viktig verktøy i behandlingen av forskningsspørsmål for departementet.

Merk: Denne strategien ble utarbeidet før sektoransvaret for ekom ble overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les strategien (pdf)