Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Samferdselsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Samferdselsdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev/oppdragsbrev som fastsettes blant annet mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Brevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf) - Supplerende tildelingsbrev (pdf)

2020: Oppdragsbrev (pdf)

2021: Tidelingsbrev (pdf) - Supplerende tildelingsbrev nr. 2 – kjøp av persontransport med tog (pdf) - Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - Arbeid med budsjett- og fagstyringen på jernbaneområdet (pdf) - Supplerende tildelingsbrev 4: Bestilling om å forberede implementering av porteføljestyring (pdf) - Statsbudsjettet 2021 – supplerende tildelingsbrev nr. 5 (pdf) - Supplerende tildelingsbrev nr. 6 (pdf)


2020: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport - Riksrevisjonens beretning (pdf) med vedlegg (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr.1 for 2020 - Stortingets behandlling av Prop. 67 S (2019-2020) og Innst. 216 S (2019-2020)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2020 - Stortingets behandling av prop 73 S (2019-2020) og innst 233 S (2019-2020)
- Supplerende tildelingsbrev nr 3/2020 - Samordnet bestilling av assistanse
- Supplerende tildelingsbrev nr. 4 for 2020 – Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019–2020), Prop. 127 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 5 for 2020 – forvaltning av
tilskuddsordning for kommersielle buss- og båtruter
- Supplerende tildelingsbrev nr. 6 for 2020 - fastsettelse av styringsmål
- Supplerende tildelingsbrev nr. 7 – forholdet mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF
- Supplerende tildelingsbrev nr. 8 - videre innretting av tilleggsavtaler for økt kjøp av persontransport med tog
2019: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf) - Krav til årsrapport og årsregnskap (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)
2016: Årsrapport for Jernbaneverket (pdf)

Etatsinstruks (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf)

2021: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 1 til Statens vegvesen for 2021. Bestilling om utredning og vurdering av økologisk kompensasjon for prosjektet E39 Hordfast (E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 2 til Statens vegvesen for 2021. Delegering av fullmakter for E39 Rogfast og rv 13 Ryfast (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 3 til Statens vegvesen for 2021. Hovedlinjer for videre planlegging av rv 19 gjennom Moss - avklaring etter ny KS1 (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 4 til Statens vegvesen - deltagelse i direktoratsamarbeid og rapportering på respektive tiltak i handlingsplanen for forebygging av selvmord (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 5 til Statens vegvesen for 2021 -
Fastsettelse av styringsmål for E39 Hordfast (Ådland - Svegatjørn (Stord
- Os)) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 7 om arbeid med bompengeproposisjoner på fylkesvei (pdf)
- Supplerande tildelingsbrev nr. 8 for Statens vegvesen 2021. Ferjesaker etter revisjon av statsbudsjettet (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 9 til Statens vegvesen - Stortingets behandling av Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 10 - Arbeid med endring av tunnelsikkerhetsforskriftene for riks- og fylkesveg (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 11 til Statens vegvesen for 2021 - Bestilling av KVU for E39 kryssing av Bømlafjorden (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 12 til Statens vegvesen for 2021 - Utredning av tilknytningsvei til Egersund (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 13 for Statens vegvesen 2021- bestilling
av kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 14 til Statens vegvesen for 2021 - Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for E39 Hordfast (Stord - Os), utleggelse av planprogram til høring og offentlig ettersyn (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 15 til Statens vegvesen for 2021 - fastsettelse av mandat for KVU E134 arm til Bergen (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 16 til Statens vegvesen for 2021 -
Rammeverk for videre planlegging og finansiering av E18 Retvet -
Vinterbro i Viken fylke (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 1. Oppfølging av regjeringspartienes bompengeavtale (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev 2: Kriterier for prioritering og rapportering av programområdemidler i byvekstavtalene (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 3: Oppfølging av de regionale bompengeselskapene (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 4. Stortingets behandling av Prop. 67 S/Innst. 216 S (2019-2020) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 5 - Andre brev om Stortingets behandling av Prop. 67 S/Innst. 216 S (2019-2020) og Post 65 Tilskudd til fylkesveier (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 6 - Håndtering av bompengesaker på fylkesvei (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 7 - E18 Riksgrensen-Ørje - Rv. 4 Lunner grense-Jaren og Lygna sør - E18 Knapstad-Retvet (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 8 2020. Fylkeskommunale ferjeavløysingsprosjekt (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 9 - Oppfølging av bompengeavtalen fra 2019 - Lokal egenandel i bypakker (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 10 - Oppfølging av bompengeavtalen fra 2019 - Videreutviklet nullvekstmål (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 11 - oppfølging av budsjettforlik i
forbindelse med RNB
- Supplerende tildelingsbrev nr. 12 - Stortingets behandling av Prop. 95
S/Innst. 368 S (2019-2020)
Supplerende tildelingsbrev nr. 13 – Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019–2020), Prop. 127 S (2019–2020), og Innst. 360 S (2019–2020)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 14 - Videre arbeid reform av trafikant- og kjøretøyområdet, gevinstrealiseringsplan og justering av mål om reduksjon av interne kostnader
- Supplerende tildelingsbrev nr. 15 - Om midlertidig stans av innkrevingen i bomstasjonene på sidevei i prosjektet E6 Kolomoen-Moelv
- Supplerende tildelingsbrev nr. 16 - Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund og Rv. 110 Ørebekk - Simo
- Supplerende tildelingsbrev nr. 17 - Kap. 1320 post 62 og 63
- Supplerende tildelingsbrev nr. 18 - Prop. 142 S (2019-2020)/Innst. 19 S (2020-2021) - Kap. 1320, post 65 Tilskudd til fylkesveier
- Supplerende tildelingsbrev nr. 19 - Nysalderingen 2020 og finansiering av E39 Lønset–Hjelset - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf) - Supplerende tildelingsbrev 1–20 (pdf) - Supplerende tildelingsbrev 21-23 (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)

2018: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf) - Krav til årsrapport og årsregnskap (pdf)

2017: Tildelingsbrev (pdf) - Krav til årsrapport og årsregnskap (pdf) - Årsrapport (pdf)

2016: Årsrapport (pdf)

Etatsinstruks (pdf)