Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Samferdselsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Samferdselsdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev/oppdragsbrev som fastsettes blant annet mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Brevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

2022: Oppdragsbrev (pdf)

2021: Oppdragsbrev (pdf)
2020: Oppdragsbrev (pdf)

2024: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf)
Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 1 - oppdrag
om vurdering av bestilling av nye tog på Rørosbanen (med vedlegg) (pdf)
– Statsbudsjettet 2024 – supplerende tildelingsbrev nr. 2 – overføring av
ubrukte bevilgninger til 2024 (pdf)
Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 3 (pdf)
Statsbudsjettet 2024 – supplerende tildelingsbrev nr. 4 – tiltak for bedre styring av jernbanesektoren (pdf)
– Statsbudsjettet 2024 – supplerende tildelingsbrev nr. 5 – tiltak for å bidra til et mer velfungerende godsmarked på jernbane (pdf)
– Statsbudsjettet 2024 – supplerende tildelingsbrev nr. 6 – oppdrag om gjennomføring av eFTI-forordningen (pdf) 
– Statsbudsjettet 2024 – supplerende tildelingsbrev nr. 7 – utredninger av jernbanetilbudet mot 2050 (pdf)
– Statsbudsjettet 2024 – supplerende tildelingsbrev nr. 8 – Bevilgningsendringer og endrede fullmakter som følge av Stortingets
behandling av Prop. 104 S (2023–2024) og Innst. 447 S (2023–2024), mv. (pdf)

2023: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf)
Årsrapport (pdf)
Riksrevisjonens beretning (pdf)
- Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 1 - overføring av ubrukte bevilgninger fra 2022 og finansiering av konsulentoppdrag
- Statsbudsjettet 2023 - Supplerende tildelingsbrev nr. 2 
- Statbudsjettet 2023 - Supplerende tildelingsbrev nr. 3

- Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 4 - oppdrag om å vurdere tiltak for å opprettholde transportfunksjoner under ekstraordinære naturhendelser

- Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 5 - oppdrag om å utarbeide retningslinjer for støtte til godsnæringen som følge av ekstraordinære naturhendelser
- Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 6 - delegering av samtykke til å utgiftsføre uten bevilgning støtte til godstogselskaper etter ekstremværet Hans 
- Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 7 - oppdrag om strekningsvise mål for driftsstabilitet og lønnsoppgjøret 2023 
- Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 8 - oppdrag om å vurdere tiltak for å oppnå bedre vedlikehold av tog og utvikling av verkstedene
- Supplerende tildelingsbrev nr. 9/2023 - endringer i statsbudsjettet for 2023 og videre arbeid med å etablere et helhetlig risikostyringssystem
- Supplerende tildelingsbrev nr. 10/2023 - Bevilgningsendringer høsten
2023 (nysalderingen)


2022: Tildelingbrev med vedlegg (pdf)
- Årsrapport med vedlegg (pdf)
- Riksrevisjonens beretning (pdf)
- Statsbudsjettet 2022 – supplerende tildelingsbrev nr. 1 
- Supplerende tildelingsbrev nr. 2 
- Supplerende tildelingsbrev nr. 3
- Supplerende tildelingsbrev nr. 4
- Supplerende tildelingsbrev nr. 5
- Supplerende tildelingsbrev nr. 6
- Supplerende tildelingsbrev nr. 7

2021: Tildelingsbrev (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 2 – kjøp av persontransport med tog (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - Arbeid med budsjett- og fagstyringen på jernbaneområdet (pdf)
Supplerende tildelingsbrev 4: Bestilling om å forberede implementering av porteføljestyring (pdf)
- Statsbudsjettet 2021 – supplerende tildelingsbrev nr. 5 (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 6 (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 7 - stans i videre konkurranseutsetting av persontransport med tog (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 8 (pdf)
- Statsbudsjettet 2021 - supplerende tildelingsbrev nr. 9 –bevilgningsendringer høsten 2021 (nysalderingen) (pdf)
- Statsbudsjettet 2021 – supplerende tildelingsbrev nr. 10 (pdf)
- Årsrapport 2021 (pdf) - Riksrevisjonen beretning (pdf)


2020: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport - Riksrevisjonens beretning (pdf) med vedlegg (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr.1 for 2020 - Stortingets behandlling av Prop. 67 S (2019-2020) og Innst. 216 S (2019-2020)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2020 - Stortingets behandling av prop 73 S (2019-2020) og innst 233 S (2019-2020)
- Supplerende tildelingsbrev nr 3/2020 - Samordnet bestilling av assistanse
- Supplerende tildelingsbrev nr. 4 for 2020 – Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019–2020), Prop. 127 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 5 for 2020 – forvaltning av
tilskuddsordning for kommersielle buss- og båtruter
- Supplerende tildelingsbrev nr. 6 for 2020 - fastsettelse av styringsmål
- Supplerende tildelingsbrev nr. 7 – forholdet mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF
- Supplerende tildelingsbrev nr. 8 - videre innretting av tilleggsavtaler for økt kjøp av persontransport med tog
2019: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf) - Krav til årsrapport og årsregnskap (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)
2016: Årsrapport for Jernbaneverket (pdf)

Etatsinstruks (pdf)

2024: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 – supplerende tildelingsbrev nr. 1 – overføring av
ubrukt bevilgning til 2024 (pdf)

2023: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf) - Årsrapport (pdf)

-Statsbudsjettet 2023 – supplerende tildelingsbrev nr. 1 – overføring av ubrukt bevilgning fra 2022 (pdf)
- Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 2 - Bevilgningsendringer i vårsesjonen (pdf)
- Statsbudsjettet 2023 – supplerende tildelingsbrev nr. 3 – oppfølging av luftfartsstrategien og lønnsoppgjøret 2023 (pdf) 

2022: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 1 - fellesføringer i tildelingsbrevet - Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - markedstilsyn for droner, responsmiljø for digitale hendelser og endringer i bevilgningene (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf) - Supplerende tildelingsbrev nr. 1 – responsmiljø for håndtering av digitale hendelser i luftfartssektoren (pdf) - Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - utredning av tilsyn og tillatelser for oppskytning av satellitter til bane fra Norge (pdf)
- Årsrapport  (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)


2020: Tildelingsbrev (pdf) - Supplerende tildelingsbrev 1 (pdf) - Årsrapport - inkludert Riksrevisjonens beretning (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) -  Krav til årsrapport og årsregnskap (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)
2016: Årsrapport (pdf) 

Instruks for Luftfartstilsynet (2021) (pdf)

2024: Tildelingsbrev (pdf)
2023: Tildelingsbrev (pdf)
2022: Tildelingsbrev (pdf)
2021: Tildelingsbrev (pdf)
2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf)

2024: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf) 
- Supplerende tildelingsbrev nr. 1 – Belastningsfullmakt 2024 – ombygging av Ring 1 (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 – supplerende tildelingsbrev nr. 2 – overføring av
ubrukte bevilgninger til 2024 (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - fordeling av
tilskudd i 2024 til mindre byområder utenfor ordningen med
byvekstavtaler (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 4 - ladeinfrastruktur for ferjer og hurtigbåter for annen sjø- og landtransport (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 5 - utvidet belastningsfullmakt - ombygging av Ring 1 (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 6 - gjennomføring av E134 Røldal-Seljestad i Vestland og E6 Megården-Sommerset i Nordland (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 7 - gjennomføring av forordning om elektronisk godstransportinformasjon (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 8 - midlertidige belønningsavtaler for Nedre Glomma og Kristiansandsregionen (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 9 - Oppdrag til oppfølging av Nasjonal transportplan (2025-2036) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 10 - statens garantiordning for bompengeprosjekter på riksvei (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 11 - revidert budsjett (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 12 - E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 13 - kostnadsramme for rv 13 Lovareidet-Rødsliane (pdf)
- Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 14.  Revidert portefølje i Nasjonal transportplan 2025-2036 (pdf)

2023: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf) Årsrapport (pdf) Riksrevisjonens beretning (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 1 – korrigering av tildelingsbrevet for 2023; riksveiinvesteringer, Belønningsordningen og styringskalenderen (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 2 til Statens vegvesen for 2023 - Styrings- og rapporteringsregime for oppfølging av arbeidet med Ring 1 (pdf)
Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - overføring av ubrukte bevilgninger fra 2022 (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 4 - fordeling av
tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 5 til Statens vegvesen for 2023 - Oppfølging av anmodningsvedtak nr. 94 om nullutslipp i løyvepliktig transport (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 6 til Statens vegvesen - Oppdrag om utredning av kollisjonssikkerhetskrav for buss - steg 2 (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 7 - nasjonale føringer på riks- og fylkesvegnettet (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 8 – E10/rv. 85
Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt og rv. 555 Sotrasambandet (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 9 – revidert budsjett m.m. 
- Supplerende tildelingsbrev nr. 10 - delegering av fullmakter (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 11 – Oppdrag om å foreta en ny totalgjennomgang av HC-forskriften (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 12 - oppdrag om levering av kriteriedata til beregning i inntektssystemet (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 13 - tilpasning av
YSK-kravet for ukrainske yrkessjåfører (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 14 – tildeling av
midler til OPS-prosjekter, lønnsoppgjøret 2023 og oppdrag om
effektivisering (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 15 - etablering av
nytt løyveregister (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 16 ti– Oppdrag om
kartlegging av tilførsel av nitrogen til Oslofjorden (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 17 – Nysalderingen (pdf)

2022: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf) - Årsrapport (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 1 - Fellesføringer om konsulentbruk i
staten og lærlinger (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - Koordinering i kartlegging av tilstanden på fylkesvei (pdf)
- Statsbudsjettet 2022 - Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - Oppdrag om vurdering av endringer i veinormaler (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 4 - Virkning på klimagassutslipp av forslag som fremmes om investeringer innenfor vei og jernbane (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 5 til statsbudsjettet 2022 - evaluering av statens ordning med alternativ bruk av ferjetilskudd på riksvei (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 6 - Gjennomføringsplan for ras- og
skredsikring på riks- og fylkesvei (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev 7 - responsmiljø for håndtering av digitale hendelser for veisektoren og samarbeidsforum for digital sikkerhet (pdf)
- Statsbudsjettet 2022 - supplerende tildelingsbrev 8 – Bypakke Bodø fase 2 i Nordland (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 9 - Askøypakken i Vestland (pdf)
Vedtak i samsvar med innstilling (pdf)
- Supplerande tildelingsbrev nr. 10 - Finansiering av
Kvinnheradpakken i Vestland, delegering av fullmakt
- Supplerende tildelingsbrev nr. 11 – Forlengelse av overgangsordning for avvikling av sams veiadministrasjon – Salg av tjenester til fylkeskommunene
- Supplerende tildelingsbrev nr. 12 - Finansiering av
fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen
- Supplerende tildelingsbrev nr. 13 til Statens vegvesen – Stortingets behandling av Prop. 115 S (2021–2022) og Innst. 450 S (2021–2022)
- Supplerande tildelingsbrev nr. 14 - Finansiering av
prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal fylkeskommune,
delegering av fullmakt
- Supplerende tildelingsbrev nr 15 - mandat for KVU E39 Kryssing av Bømlafjorden
- Supplerende tildelingsbrev nr. 16 - Delegering av fullmakt for rv 13 Ryfast
- Supplerende tildelingsbrev nr. 17. Tilskudd for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet i fem byområder som ikke er omfattet av ordningen med byvekstavtaler
- Supplerende tildelingsbrev nr. 18 - Oppfølging av tiltak knyttet til helseattest for eldre bilførere
- Supplerende tildelingsbrev nr. 19 - Nye modeller for kollektivtilbud i områder med spredt bosetting – kartlegging
- Supplerende tildelingsbrev nr. 20 - Oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren
- Supplerende tildelingsbrev nr. 21 – oppfølging av Nasjonal ladestrategi
- Supplerende tildelingsbrev nr. 22 - fastsettelse av hovedlinjer for utvikling av veiforbindelser øst for Oslo
- Supplerende tildelingsbrev nr. 23 til Statens vegvesen - Nysalderingen  Riksrevisjonens beretning (pdf)

2021: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 1 til Statens vegvesen for 2021. Bestilling om utredning og vurdering av økologisk kompensasjon for prosjektet E39 Hordfast (E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 2 til Statens vegvesen for 2021. Delegering av fullmakter for E39 Rogfast og rv 13 Ryfast (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 3 til Statens vegvesen for 2021. Hovedlinjer for videre planlegging av rv 19 gjennom Moss - avklaring etter ny KS1 (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 4 til Statens vegvesen - deltagelse i direktoratsamarbeid og rapportering på respektive tiltak i handlingsplanen for forebygging av selvmord (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 5 til Statens vegvesen for 2021 -
Fastsettelse av styringsmål for E39 Hordfast (Ådland - Svegatjørn (Stord
- Os)) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 6 - oppfølging av budsjettforlik i forbindelse med RNB (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 7 om arbeid med bompengeproposisjoner på fylkesvei (pdf)
- Supplerande tildelingsbrev nr. 8 for Statens vegvesen 2021. Ferjesaker etter revisjon av statsbudsjettet (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 9 til Statens vegvesen - Stortingets behandling av Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 10 - Arbeid med endring av tunnelsikkerhetsforskriftene for riks- og fylkesveg (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 11 til Statens vegvesen for 2021 - Bestilling av KVU for E39 kryssing av Bømlafjorden (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 12 til Statens vegvesen for 2021 - Utredning av tilknytningsvei til Egersund (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 13 for Statens vegvesen 2021- bestilling
av kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 14 til Statens vegvesen for 2021 - Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for E39 Hordfast (Stord - Os), utleggelse av planprogram til høring og offentlig ettersyn (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 15 til Statens vegvesen for 2021 - fastsettelse av mandat for KVU E134 arm til Bergen (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 16 til Statens vegvesen for 2021 -
Rammeverk for videre planlegging og finansiering av E18 Retvet -
Vinterbro i Viken fylke (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 17 til Statens vegvesen for 2021 -
Utredning av Møreaksen/Romsdalsaksen (pdf)
- Supplerande tildelingsbrev nr. 18 for Statens vegvesen 2021 - Ferjesaker etter revisjon av statsbudsjettet (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 19 til Statens vegvesen for 2021 - Tillegg til oppdrag om utredning av tilknytningsvei til Egersund (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 20 for Statens vegvesen 2021 (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 21 til Statens vegvesen for 2021 - Endrede fakturarutiner ved oppdrag med ekstern kvalitetssikring KS1 og KS2 (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 22 til Statens vegvesen for 2021 - fastsettelse av mandat for KVU rv. 658 Ålesund - Vigra (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 25 til Statens vegvesen - Statsbudsjettet 2021 - Nysalderingen m.m. (pdf)
- Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonen beretning (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 1. Oppfølging av regjeringspartienes bompengeavtale (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev 2: Kriterier for prioritering og rapportering av programområdemidler i byvekstavtalene (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 3: Oppfølging av de regionale bompengeselskapene (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 4. Stortingets behandling av Prop. 67 S/Innst. 216 S (2019-2020) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 5 - Andre brev om Stortingets behandling av Prop. 67 S/Innst. 216 S (2019-2020) og Post 65 Tilskudd til fylkesveier (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 6 - Håndtering av bompengesaker på fylkesvei (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 7 - E18 Riksgrensen-Ørje - Rv. 4 Lunner grense-Jaren og Lygna sør - E18 Knapstad-Retvet (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 8 2020. Fylkeskommunale ferjeavløysingsprosjekt (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 9 - Oppfølging av bompengeavtalen fra 2019 - Lokal egenandel i bypakker (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 10 - Oppfølging av bompengeavtalen fra 2019 - Videreutviklet nullvekstmål (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 11 - oppfølging av budsjettforlik i
forbindelse med RNB
- Supplerende tildelingsbrev nr. 12 - Stortingets behandling av Prop. 95
S/Innst. 368 S (2019-2020)
Supplerende tildelingsbrev nr. 13 – Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019–2020), Prop. 127 S (2019–2020), og Innst. 360 S (2019–2020)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 14 - Videre arbeid reform av trafikant- og kjøretøyområdet, gevinstrealiseringsplan og justering av mål om reduksjon av interne kostnader
- Supplerende tildelingsbrev nr. 15 - Om midlertidig stans av innkrevingen i bomstasjonene på sidevei i prosjektet E6 Kolomoen-Moelv
- Supplerende tildelingsbrev nr. 16 - Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund og Rv. 110 Ørebekk - Simo
- Supplerende tildelingsbrev nr. 17 - Kap. 1320 post 62 og 63
- Supplerende tildelingsbrev nr. 18 - Prop. 142 S (2019-2020)/Innst. 19 S (2020-2021) - Kap. 1320, post 65 Tilskudd til fylkesveier
- Supplerende tildelingsbrev nr. 19 - Nysalderingen 2020 og finansiering av E39 Lønset–Hjelset 
- Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf) - Supplerende tildelingsbrev 1–20 (pdf) - Supplerende tildelingsbrev 21-23 (pdf)
- Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)

2018: Tildelingsbrev (pdf)
- Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf) - Krav til årsrapport og årsregnskap (pdf)

2017: Tildelingsbrev (pdf) - Krav til årsrapport og årsregnskap (pdf) - Årsrapport (pdf)

2016: Årsrapport (pdf)

Etatsinstruks (pdf)