Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Samferdselsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Samferdselsdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev/oppdragsbrev som fastsettes blant annet mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Brevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf) - Supplerende tildelingsbrev (pdf)

2020: Oppdragsbrev (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf)

2021: Tildelingsbrev med vedlegg (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 1 til Statens vegvesen for 202. Bestilling om utredning og vurdering av økologisk kompensasjon for prosjektet E39 Hordfast (E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 2 til Statens vegvesen for 2021. Delegering av fullmakter for E39 Rogfast og rv 13 Ryfast (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr 3 til Statens vegvesen for 2021. Hovedlinjer for videre planlegging av rv 19 gjennom Moss - avklaring etter ny KS1 (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 1. Oppfølging av regjeringspartienes bompengeavtale (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev 2: Kriterier for prioritering og rapportering av programområdemidler i byvekstavtalene (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 3: Oppfølging av de regionale bompengeselskapene (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 4. Stortingets behandling av Prop. 67 S/Innst. 216 S (2019-2020) (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 5 - Andre brev om Stortingets behandling av Prop. 67 S/Innst. 216 S (2019-2020) og Post 65 Tilskudd til fylkesveier (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 6 - Håndtering av bompengesaker på fylkesvei (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 7 - E18 Riksgrensen-Ørje - Rv. 4 Lunner grense-Jaren og Lygna sør - E18 Knapstad-Retvet (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 8 2020. Fylkeskommunale ferjeavløysingsprosjekt (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 9 - Oppfølging av bompengeavtalen fra 2019 - Lokal egenandel i bypakker (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 10 - Oppfølging av bompengeavtalen fra 2019 - Videreutviklet nullvekstmål (pdf)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 11 - oppfølging av budsjettforlik i
forbindelse med RNB
- Supplerende tildelingsbrev nr. 12 - Stortingets behandling av Prop. 95
S/Innst. 368 S (2019-2020)
Supplerende tildelingsbrev nr. 13 – Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019–2020), Prop. 127 S (2019–2020), og Innst. 360 S (2019–2020)
- Supplerende tildelingsbrev nr. 14 - Videre arbeid reform av trafikant- og kjøretøyområdet, gevinstrealiseringsplan og justering av mål om reduksjon av interne kostnader
- Supplerende tildelingsbrev nr. 15 - Om midlertidig stans av innkrevingen i bomstasjonene på sidevei i prosjektet E6 Kolomoen-Moelv
- Supplerende tildelingsbrev nr. 16 - Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund og Rv. 110 Ørebekk - Simo
- Supplerende tildelingsbrev nr. 17 - Kap. 1320 post 62 og 63
- Supplerende tildelingsbrev nr. 18 - Prop. 142 S (2019-2020)/Innst. 19 S (2020-2021) - Kap. 1320, post 65 Tilskudd til fylkesveier
- Supplerende tildelingsbrev nr. 19 - Nysalderingen 2020 og finansiering av E39 Lønset–Hjelset - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf) - Supplerende tildelingsbrev 1–20 (pdf) - Supplerende tildelingsbrev 21-23 (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf)

2018: Tildelingsbrev (pdf) - Årsrapport (pdf) - Riksrevisjonens beretning (pdf) - Krav til årsrapport og årsregnskap (pdf)

2017: Tildelingsbrev (pdf) - Krav til årsrapport og årsregnskap (pdf) - Årsrapport (pdf)

2016: Årsrapport (pdf)

Etatsinstruks (pdf)