Årsregnskap for Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Samferdselsdepartementet

Regnskapet skal vise departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Fond for OPS-prosjekter på vei

Fond for OPS-prosjekter på vei ble opprettet i 2018. Formålet med fondet er å sette av statens bidrag til finansiering av nye OPS-prosjekter på vei. Fondet forvaltes av Samferdselsdepartementet.

Infrastrukturfondet

Samferdselsdepartementet er forvalter av Infrastrukturfondet.