Årsregnskap for Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Åresregnskap Samferdselsdepartementet 2017

Årsregnskap Samferdselsdepartementet 2016
Riksrevisjonens beretning 2016

Årsregnskap Samferdselsdepartementet 2015

Samferdselsdepartementet er forvalter av Infrastrukturfondet, og har avlagt eget regnskap for dette i henhold til gjeldende bestemmelser.

Årsregnskap Infrastrukturfondet 2017

Årsregnskap Infrastrukturfondet 2016
Riksrevisjonens beretning 2016

Årsregnskap Infrastrukturfondet 2015