Samfunnssikkerhet i samferdselssektoren – ansvar og oppgaver

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap innen sektorene vei, bane, luftfart og post.

Overordnede mål

Å ivareta innbyggernes sikkerhet er en av statens viktigste oppgaver. Samtidig er samfunnet avhengig av en rekke samfunnskritiske funksjoner, deriblant transport.

Samfunnssikkerhet i transportsektoren kan grovt sett brytes ned i tre kapabiliteter; I) transportsikkerhet, II) fremkommelighet og III) transportevne.

Disse kapabilitetene er sentrale for å opprettholde samfunnsviktige funksjoner og ivareta innbyggernes liv, helse og grunnleggende behov. Med dette som utgangspunkt, kan samfunnssikkerhetsarbeidet i transportsektoren oppsummeres i tre overordnede mål:

  1. Opprettholde et høyt transportsikkerhetsnivå
  2. Opprettholde fremkommelighet og funksjonalitet i transportsystemene
  3. Opprettholde en robust sivil transportberedskap

Transportsektorens samlede evne til å forebygge og unngå store uønskede hendelser i transportsystemene, og til å håndtere og minske følgende av slike hendelser hvis de likevel skulle oppstå, er grunnleggende for å oppnå disse målene.

Virksomhetenes ansvarsområder 

Samferdselsdepartementets underliggende etater, tilsyn, foretak og tilknyttede selskaper (omtalt som «virksomhetene») har et selvstendig ansvar for å bidra til samfunnssikkerheten innen sitt ansvarsområde. I dette ligger et ansvar for å ha en tilfredsstillende kriseorganisasjon, krise- og beredskapsplaner og forberedte tiltak, herunder for beskyttelse av kritisk infrastruktur.

Etater og tilsyn

Statens vegvesen er Samferdselsdepartementets fagetat for veisektoren, og har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde riks- og europaveiene, inkludert riksveiferjesambandene. Statens vegvesen har ansvar for nasjonale oppgaver som gjelder samfunnssikkerhet og beredskap, nasjonalt register for veidata og trafikkinformasjon for offentlig vei. Statens vegvesen har også ansvar for kontroll av tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Jernbanedirektoratet er Samferdselsdepartementets fagetat og skal bidra til utvikling av arbeidet med samfunnssikkerhet i jernbanesektoren gjennom faglige råd og innspill. Direktoratet bestiller tjenester innen infrastruktur og persontrafikk og skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig. Jernbanedirektoratet har også et overordnet ansvar for at arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i jernbanesektoren er helhetlig.

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med at jernbanevirksomhetene, inkludert trikk og T-bane, ivaretar sitt ansvar knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Dette innebærer bla. tilsyn med sikkerhetstiltak mot sikring mot villede uønskede hendelser og andre alvorlige hendelser I tillegg har Statens jernbanetilsyn ansvar for tilsyn med taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Luftfartstilsynet skal påse at relevant sikkerhets- og beredskapsregelverk blir etterlevd av luftfartsaktørene, innen både safety og security. Luftfartstilsynet har videre en særskilt koordinerende rolle ved sikkerhetshendelser i luftfarten og tar beslutninger om innføring av ytterligere sikkerhetstiltak, inkludert stenging av luftrom, dersom situasjonen krever dette. Tilsynet leder Sikkerhetsrådet for luftfarten, som er et rådgivende organ for berørte myndigheter med det formål å forebygge anslag rettet mot sikkerheten i sivil luftfart i Norge.

Vegtilsynet fører tilsyn med at krav om sikkerhet knyttet til riksveiinfrastrukturen er ivaretatt av Statens vegvesen og det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS.

Statens havarikommisjon er en fast, uavhengig undersøkelseskommisjon for transportulykker innen alle transportformene, samt forsvaret. Statens havarikommisjon kan med basis i sine undersøkelser avgi sikkerhetstilrådinger.

Statlige foretak og aksjeselskap

Avinor AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Avinor AS har ansvar for å drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil sektor og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor.

Bane NOR SF er et statsforetak som hører inn under Samferdselsdepartementet. Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Som infrastrukturforvalter har Bane NOR det operative ansvaret for samfunnssikkerhet på det nasjonale jernbanenettet og koordinerer dette arbeidet med øvrige jernbaneaktører.

Entur AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Selskapet skal levere salgs- og billettløsninger for jernbanen. I tillegg skal Entur AS levere tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe sømløse reiser på tvers av alle kollektivtransportselskaper og transportformer i Norge.

Norske tog AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Selskapet anskaffer, eier og forvalter persontogmateriell. Selskapet inngår avtaler om utleie av togmateriell med togoperatører som har trafikkavtale med Jernbanedirektoratet.

Nye Veier AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Selskapets planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riksveistrekninger som selskapet er tildelt ansvaret foroppgaver

Vygruppen AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Statens begrunnelse for eierskapet i Vygruppen er å ha en leverandør som kan møte statens behov for transport av personer og gods på jernbane. Virksomheten består i hovedsak av persontog, gods og buss.

Fylkeskommunenes ansvarsområder

Fylkeskommunen har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveinettet, inkludert fylkesfergesambandet, samt for utvikling og drift av regional kollektivtransport. Etter overføringen av administrasjonen av fylkesveiene fra Statens vegvesen 1.1.2020 er fylkeskommunen største veieier i Norge. Fylkeskommunen har også et ansvar for å organisere den regionale sivile transportberedskapen ved større kriser i fred, eller ved beredskap og krig. Dette innebærer å ha kartlagt transportberedskapsbehovet i fylket, ha oversikt over og kontakt med sentrale transportaktører og ha utarbeidet krise- og beredskapsplaner for håndtering av uønskede hendelse.

Kontaktmøter

Som en del av styringsdialogen overfor virksomhetene, arrangerer Samferdselsdepartementet halvårlige kontaktmøter om samfunnssikkerhet og beredskap. I forkant av kontaktmøtene gjennomføres en skriftlig rapportering om status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i den enkelte virksomhet. Formålet med kontaktmøtene er å styrke samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i samferdselssektoren, samt tilrettelegge for gjensidig orientering, koordinering og faglig oppfølging av arbeidet.

Strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren

For å bidra til en systematisk og helhetlig tilnærming til arbeidet med samfunnssikkerhet i sektoren, har Samferdselsdepartementet utarbeidet en overordnet strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren. Strategien ble revidert i desember 2020 på bakgrunn av de store organisatoriske endringer i transportsektoren de senere årene, endringer i det sikkerhetspolitiske bildet, nye føringer for arbeidet med samfunnssikkerhet og resultater fra risiko- og sårbarhetsanalyser.