Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samfunnssikkerhet i samferdselssektoren – ansvar og oppgaver

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap innen sektorene veg, bane, luftfart, post, elektronisk kommunikasjon (ekom), forebyggende sjøsikkerhet, havnesikring og statlig beredskap mot akutt forurensning.

Overordnede mål for samfunnssikkerhetsarbeidet i samferdselssektoren

  1. Unngå store, uønskede hendelser som medfører skader på personer, miljø eller materiell.
  2. Minske følgene av slike hendelser hvis de skulle oppstå.
  3. Sikre pålitelighet og framkommelighet i transport- og kommunikasjonsnett, både i normalsituasjon og under påkjenninger.

Målene understreker at samfunnssikkerhetsarbeidet i sektoren handler både om sikkerhet forstått som fravær av skade, og om driftssikkerhet forstått som fravær av driftsstans. Begge deler er nødvendig for å opprettholde samfunnsviktige funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov.

Etatenes og selskapenes ansvar og oppgaver

Samferdselsdepartementets underliggende etater, tilsyn og tilknyttede selskaper har et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i egen sektor og organisasjon. I dette ligger et ansvar for å ha en tilfredsstillende kriseorganisasjon, krise- og beredskapsplaner og forberedte tiltak, herunder for beskyttelse av kritisk infrastruktur.

Statens vegvesen (SVV) er Samferdselsdepartementets fagetat for vegsektoren, og har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde riksvegene, inkludert riksvegferjesambandene. I tillegg forvalter Statens vegvesen fylkesvegnettene på oppdrag fra fylkeskommunene. Statens vegvesen har også ansvar for tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Jernbaneverket (JBV) er Samferdselsdepartementets fagetat for jernbanen og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen, samt for trafikkstyring og tildeling av ruteleier. Jernbaneverket har også et overordnet ansvar for beredskapen knyttet til jernbaneinfrastrukturen, og skal koordinere dette arbeidet opp mot togselskapene, og samordne mot nødetatene.

Kystverket (KYV) har ansvar for maritim infrastruktur, forebyggende sjøsikkerhet, havnesikringsregelverket og statlig beredskap mot akutt forurensning. Etaten har også ansvaret for den nasjonale lostjenesten. Kystverket er videre utøvende myndighet i arbeidet med å følge opp IMOs og EUs regelverk om sikring og terrorberedskap i norske havner.

Statens jernbanetilsyn (SJT) skal påse at jernbanevirksomhetene, inkludert trikk og T-bane, etterlever relevant sikkerhets- og beredskapsregelverk. Tilsynet har også ansvar for taubanetilsyn og park- og tivolitilsyn. Statens jernbanetilsyn har tidligere kun ført tilsyn med sikkerhetstiltak mot utilsiktede uønskede handlinger (safety). Fra 1. juli 2015 fører SJT også tilsyn med sikring mot villede uønskede hendelser (security) på jernbane og T-bane.

Luftfartstilsynet (LT) skal påse at relevant sikkerhets- og beredskapsregelverk, innen både safety og security, blir etterlevd av luftfartsaktørene. Luftfartstilsynet har videre en særskilt koordinerende rolle ved sikkerhetshendelser i luftfarten, blant annet som leder av Sikkerhetsrådet for luftfarten.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har et særskilt myndighetsansvar for sikkerhet og beredskap innen elektronisk kommunikasjon, blant annet ved å sette myndighetskrav, vurdere investeringer og føre tilsyn med pålagte tiltak.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er et statlig utredningsorgan som skal undersøke transportulykker innen luftfart, sjøfart, jernbane- og vegtransport.

Vegtilsynet fører tilsyn med at krav om sikkerhet knyttet til riksveginfrastrukturen er ivaretatt av Statens vegvesen. I Prop. 117 S (2014-2015) er det besluttet at Vegtilsynet skal løsrives fra Statens vegvesen og opprettes som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet.

Avinor AS er et heleid statlig aksjeselskap med ansvar for å levere flysikringstjenester, og for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavn nett i Norge, herunder opprettholde riktig sikkerhetsnivå ved statlige lufthavnene. Avinor har et eget styre og Samferdselsdepartementet ved statsråden utgjør generalforsamlingen i selskapet.

Posten Norge AS og NSB AS er aksjeselskap med ansvar for å sikre egen tjenesteyting også ved kriser.

Kontaktmøter

Som en del av styringsdialogen overfor våre etater og selskaper, arrangerer Samferdselsdepartementet halvårlige kontaktmøter om samfunnssikkerhet og beredskap. I forkant av kontaktmøtene gjennomføres en skriftlig rapportering om status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i den enkelte virksomhet.

Formålet med kontaktmøtene er å styrke samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i samferdselssektoren, samt tilrettelegge for gjensidig orientering, koordinering og faglig oppfølging av arbeidet.

Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren

Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren utgjør en felles plattform for samfunnssikkerhetsarbeidet i sektoren og definerer mål, krav og prioriteringsområder som den enkelte virksomhet skal legge til grunn i sitt arbeid på området.

Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren (pdf)

Til toppen