Samfunnssikkerhet i samferdselssektoren – ansvar og oppgaver

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap innen sektorene vei, bane, luftfart, post, forebyggende sjøsikkerhet, havnesikring og statlig beredskap mot akutt forurensning.

Overordnede mål for samfunnssikkerhetsarbeidet i samferdselssektoren

  1. Unngå store, uønskede hendelser som medfører skader på personer, miljø eller materiell.
  2. Minske følgene av slike hendelser hvis de skulle oppstå.
  3. Sikre pålitelighet og framkommelighet i transport- og kommunikasjonsnett, både i normalsituasjon og under påkjenninger.

Målene understreker at samfunnssikkerhetsarbeidet i sektoren handler både om sikkerhet forstått som fravær av skade, og om driftssikkerhet forstått som fravær av driftsstans. Begge deler er nødvendig for å opprettholde samfunnsviktige funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov.

Etatenes og selskapenes ansvar og oppgaver

Samferdselsdepartementets underliggende etater, tilsyn og tilknyttede selskaper har et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i egen sektor og organisasjon. I dette ligger et ansvar for å ha en tilfredsstillende kriseorganisasjon, krise- og beredskapsplaner og forberedte tiltak, herunder for beskyttelse av kritisk infrastruktur.

Statens vegvesen (SVV) er Samferdselsdepartementets fagetat for veisektoren, og har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde riksveiene, inkludert riksveiferjesambandene. Statens vegvesen har også ansvar for tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Jernbanedirektoratet (Jdir) er det koordinerende ledd i jernbanesektoren. Direktoratet er Samferdselsdepartementets faglige rådgiver i jernbanespørsmål og er bestiller av tjenester innen infrastruktur og persontrafikk. Jernbanedirektoratet er et forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet.

Kystverket (KYV) har ansvar for maritim infrastruktur, forebyggende sjøsikkerhet, havnesikringsregelverket og statlig beredskap mot akutt forurensning. Etaten har også ansvaret for den nasjonale lostjenesten. Kystverket er videre utøvende myndighet i arbeidet med å følge opp IMOs og EUs regelverk om sikring og terrorberedskap i norske havner.

Statens jernbanetilsyn (SJT) skal påse at jernbanevirksomhetene, inkludert trikk og T-bane, etterlever relevant sikkerhets- og beredskapsregelverk. Tilsynet har også ansvar for taubanetilsyn og park- og tivolitilsyn. Statens jernbanetilsyn har tidligere kun ført tilsyn med sikkerhetstiltak mot utilsiktede uønskede handlinger (safety). Fra 1. juli 2015 fører SJT også tilsyn med sikring mot villede uønskede hendelser (security) på jernbane og T-bane.

Luftfartstilsynet (LT) skal påse at relevant sikkerhets- og beredskapsregelverk, innen både safety og security, blir etterlevd av luftfartsaktørene. Luftfartstilsynet har videre en særskilt koordinerende rolle ved sikkerhetshendelser i luftfarten, blant annet som leder av Sikkerhetsrådet for luftfarten.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er et statlig utredningsorgan som skal undersøke transportulykker innen luftfart, sjøfart, jernbane- og vegtransport.

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementet sin fagmyndighet for å kontrollere og føre tilsyn med at krav om sikkerhet knyttet til riksveiinfrastrukturen er tatt vare på av Statens vegvesen og Nye Veier AS.

Avinor AS er et heleid statlig aksjeselskap med ansvar for å levere flysikringstjenester, og for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavn-nett i Norge, herunder opprettholde riktig sikkerhetsnivå ved statlige lufthavnene. Avinor Flysikring AS er et heleid datterselskap i Avinorkonsernet, som leverer tårntjeneste på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Avinor AS har et eget styre og Samferdselsdepartementet ved statsråden utgjør generalforsamlingen i selskapet.

Nye Veier AS har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av viktige veistrekninger på hovedveinettet. Selskapet har et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på de delene av veinettet som selskapet har ansvar for. Sikring av transportinfrastrukturen mot naturhendelser er et prioritert område. Nye Veier AS samarbeider med Statens vegvesen og fylkeskommunene om beredskap, beredskapsmateriell og tilrettelegging av omkjøringsruter som kan benyttes ved hendelser på hovedveinettet.

Bane NOR SF har som formål å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet. Foretakets samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative og koordinerende ansvaret for sikkerhet og beredskap på jernbane.

Posten Norge AS og NSB AS er aksjeselskap med ansvar for å sikre egen tjenesteyting også ved kriser.

Kontaktmøter

Som en del av styringsdialogen overfor våre etater og selskaper, arrangerer Samferdselsdepartementet halvårlige kontaktmøter om samfunnssikkerhet og beredskap. I forkant av kontaktmøtene gjennomføres en skriftlig rapportering om status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i den enkelte virksomhet.

Formålet med kontaktmøtene er å styrke samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i samferdselssektoren, samt tilrettelegge for gjensidig orientering, koordinering og faglig oppfølging av arbeidet.

Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren

Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren utgjør en felles plattform for samfunnssikkerhetsarbeidet i sektoren og definerer mål, krav og prioriteringsområder som den enkelte virksomhet skal legge til grunn i sitt arbeid på området.