Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren

For å bidra til en systematisk og helhetlig tilnærming til arbeidet med samfunnssikkerhet i sektoren, har Samferdselsdepartementet utarbeidet en overordnet strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren.

For å bidra til en systematisk og helhetlig tilnærming til arbeidet med samfunnssikkerhet i sektoren, har Samferdselsdepartementet utarbeidet en overordnet strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren. Strategien ble revidert i desember 2020 på bakgrunn av de store organisatoriske endringer i transportsektoren de senere årene, endringer i det sikkerhetspolitiske bildet, nye føringer for arbeidet med samfunnssikkerhet og resultater fra risiko- og sårbarhetsanalyser.

Målgruppen for strategien er Samferdselsdepartementets underliggende etater, tilsyn og tilknyttede statsforetak og aksjeselskaper.

Strategien beskriver disse virksomhetenes ansvarsområder, samt fylkeskommunens ansvarsområde innen transport. Gjennom virksomhetenes implementering av strategien på egne ansvarsområder, for eksempel innen regelverksutvikling og tilsyn, vil strategiens nedslagsfelt være transportsektoren i sin helhet, herunder private virksomheter.

Strategien legger overordnede rammer for arbeidet med samfunnssikkerhet i form av hovedmål, krav og anbefalte virkemidler, og beskriver fire områder som skal prioriteres særskilt. Avslutningsvis gis det føringer for hvordan strategien skal følges opp i den enkelte virksomhet.

Strategien skal være en felles plattform for sektorens arbeid med samfunnssikkerhet og et grunnlag for tilpasning innen de ulike transportgrenene. Strategien skal slik sikre at sektoren har en felles forståelse av målet med samfunnssikkerhetsarbeidet og hva som forventes av virksomhetene, og gi disse et verktøy ved utarbeidelse av egne styringsdokumenter på området.