Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren

Målgruppen for strategien er Samferdselsdepartementets underliggende etater, tilsyn og tilknyttede selskaper, og strategien beskriver disse virksomhetenes ansvarsområder, samt fylkeskommunens ansvarsområde innen samferdsel.

Videre gir strategien overordnede rammer for arbeidet med samfunnssikkerhet i form av hovedmål, krav og anbefalte virkemidler, og beskriver tre områder som skal prioriteres særskilt. Avslutningsvis gis det føringer for hvordan strategien skal følges opp i den enkelte virksomhet.

Strategien skal være en felles plattform for sektorens arbeid med samfunnssikkerhet og et grunnlag for tilpasning innen de ulike samferdselsgrenene. Strategien skal slik sikre at sektoren har en felles forståelse av målet med samfunnssikkerhetsarbeidet og hva som forventes av virksomhetene, og gi disse et verktøy ved utarbeidelse av egne styringsdokumenter på området.

Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren (pdf)