Underliggende etater

 • Jernbanedirektoratet

  Jernbanedirektoratet er det koordinerende ledd i jernbanesektoren. Direktoratet er Samferdselsdepartementets faglige rådgiver i jernbanespørsmål og er bestiller av tjenester innen infrastruktur og persontrafikk. Jernbanedirektoratet er et forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet.

  Nettside: http://www.jernbanedirektoratet.no/

 • Luftfartstilsynet

  Et forvaltningsorgan som skal være en pådriver for at luftfartsvirksomheten i Norge utøves på en sikker og effektiv måte. Gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, og gir tillatelser og godkjenner de som vil drive virksomhet knyttet til luftfart. Fører tilsyn med at regelverk og fastsatte vilkår følges.

  Nettside: http://www.luftfartstilsynet.no/

 • Statens havarikommisjon

  Et forvaltningsorgan med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, veitrafikk, sjøfart og jernbane (herunder også sporveier og T-bane) og innen forsvarssektoren. Undersøkelsene har til formål å forbedre sikkerheten og forebygge ulykker innenfor transportsektoren. Kommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

  Nettside: https://www.havarikommisjonen.no/

 • Statens jernbanetilsyn

  Et forvaltningsorgan som har til formål å ivareta offentlighetens interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål på jernbane, trikk og T-bane og taubaner, park og tivoli i Norge. Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med utøverne og behandler søknader om tillatelse til å drive virksomhet.

  Nettside: http://www.sjt.no/

 • Statens vegvesen

  Et forvaltningsorgan som består av Vegdirektoratet og fem divisjoner (trafikant og kjøretøy, utbygging, drift og vedlikehold, transport og samfunn, IT, fellesfunksjoner) og som har 72 trafikkstasjoner og 5 vegtrafikksentraler fordelt over landet.

  Nettside: http://www.vegvesen.no/

 • Vegtilsynet

  Vegtilsynet skal føre tilsyn med Statens vegvesen og det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS.

  Nettside: http://www.vegtilsynet.com/