Underliggende etater

 • Jernbanedirektoratet

  Jernbanedirektoratet er et forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet. Jernbanedirektoratet er det koordinerende leddet i jernbanesektoren mellom Samferdselsdepartementet og de øvrige jernbanevirksomhetene. Direktoratet er Samferdselsdepartementets faglige rådgiver i jernbanespørsmål, har myndighetsoppgaver og er bestiller av tjenester innen infrastruktur og persontrafikk.

  Nettside: http://www.jernbanedirektoratet.no/

 • Luftfartstilsynet

  Et forvaltningsorgan som skal være en pådriver for at luftfartsvirksomheten i Norge utøves på en sikker og effektiv måte. Gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, og gir tillatelser og godkjenner de som vil drive virksomhet knyttet til luftfart. Fører tilsyn med at regelverk og fastsatte vilkår følges.

  Nettside: http://www.luftfartstilsynet.no/

 • Statens havarikommisjon

  Et forvaltningsorgan med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, veitrafikk, sjøfart og jernbane (herunder også sporveier og T-bane) og innen forsvarssektoren. Undersøkelsene har til formål å forbedre sikkerheten og forebygge ulykker innenfor transportsektoren. Kommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

  Nettside: https://www.havarikommisjonen.no/

 • Statens jernbanetilsyn

  Et forvaltningsorgan som har til formål å ivareta offentlighetens interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål på jernbane, trikk og T-bane og taubaner, park og tivoli i Norge. Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med utøverne og behandler søknader om tillatelse til å drive virksomhet.

  Nettside: http://www.sjt.no/

 • Statens vegvesen

  Et forvaltningsorgan som består av Vegdirektoratet og seks divisjoner (trafikant og kjøretøy, utbygging, drift og vedlikehold, transport og samfunn, IT, fellesfunksjoner) og som har rundt 70 trafikkstasjoner og fem vegtrafikksentraler fordelt over landet.

  Nettside: http://www.vegvesen.no/

 • Vegtilsynet

  Vegtilsynet skal føre tilsyn med Statens vegvesen og det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS.

  Nettside: https://vt.no/