Tilknyttede virksomheter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

 • Avinor AS

  Et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Eier av statlige flyplasser og planlegger infrastrukturen i luftfarten. Yter lufthavn- og flysikringstjenester for reisende og flyselskaper og andre brukere av luftfartsanlegg.

  Nettside: http://www.avinor.no/

 • Bane NOR SF

  Et statsforetak som hører inn under Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet. Foretaket samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom.

  Nettside: http://www.banenor.no/

 • NSB AS

  NSB AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

  Nettside: http://www.nsbkonsernet.no/

 • Nye Veier AS/Nye Vegar AS

  Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier som binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet.