Tilknyttede virksomheter

 • Avinor AS

  Et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Eier av statlige flyplasser og planlegger infrastrukturen i luftfarten. Yter lufthavn- og flysikringstjenester for reisende og flyselskaper og andre brukere av luftfartsanlegg.

  Nettside: http://www.avinor.no/

 • Bane NOR SF

  Et statsforetak som hører inn under Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet. Foretakets samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom.

  Nettside: http://www.banenor.no/

 • Entur AS

  Aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet som skal levere salgs- og billettløsninger for jernbanen. I tillegg skal Entur levere tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe sømløse reiser på tvers av alle kollektivtransportselskaper i Norge, på både buss, tog, ferje, t-bane og trikk.

  Nettside: https://om.entur.no/om-entur/

 • Norske tog AS

  Et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet og som skal anskaffe, eie og forvalte persontogmateriell. Selskapet skal sikre lave etableringshindringer og konkurranse på like vilkår, ved å stille materiell til rådighet for togselskapene som konkurrerer om å bli tildelt de ulike trafikkpakkene. Selskapet skal også ha en rådgivende funksjon overfor staten, bl.a. ved å bistå Jernbanedirektoratet med å utrede en materiellstrategi for det fremtidige persontogtilbudet.

  Nettside: https://www.norsketog.no/

 • Nye Veier AS/Nye Vegar AS

  Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier som binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet.

  Nettside: http://www.nyeveier.no/

 • Vygruppen AS

  Vygruppen AS (tidligere NSB AS) er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet.

  Nettside: https://www.vy.no/vygruppen/om-oss