Bane NOR SF

Et statsforetak som hører inn under Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet. Foretaket samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom.

Bane NOR SF er et statsforetak (SF) eid av Samferdselsdepartementet. Foretakets virksomhet styres dels gjennom vedtekter og eierstyring, og dels gjennom avtaler med Jernbanedirektoratet. Foretakets virksomhet finansieres i hovedsak gjennom Jernbanedirektoratets kjøp av tjenester, i tillegg til inntekter fra salg av tjenester til togselskap, kjørevegsavgift og inntekter knyttet til eiendomsvirksomheten. Foretaket vil overta eierskapet til ROM Eiendom AS fra NSB AS i løpet av 2017. 

Bane NOR SF er infrastrukturforvalter i henhold til jernbanelovgivningen og har et hovedansvar for å tilby fungerende jernbaneinfrastruktur til togselskapene, og har et ansvar for at den er sikker og tilgjengelig for trafikk.

Bane NOR SF har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet i sektoren, og de øvrige aktørene pålegges å bidra til nødvendig informasjonsutveksling. Operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering er også lagt til Bane NOR SF.

Vedtekter for Bane NOR SF (sist endret 20.12.2016)

Nettside: http://www.banenor.no/