Bane NOR SF

Et statsforetak som hører inn under Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet. Foretakets samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom.

Bane NOR SF (Bane NOR) er et statsforetak eid av Samferdselsdepartementet. Foretakets virksomhet styres dels gjennom vedtekter og eierstyring, og dels gjennom avtaler med Jernbanedirektoratet. Foretakets virksomhet finansieres i hovedsak gjennom Jernbanedirektoratets kjøp av tjenester, i tillegg til inntekter fra kjøreveisavgift/brukerbetaling og inntekter fra kommersiell eiendomsvirksomhet. ROM Eiendom AS ble utfisjonert fra NSB og ble en del av Bane NOR-konsernets virksomhet fra 1. mai 2017. Eiendomsvirksomheten i Bane NOR er organisert under navnet Bane NOR Eiendom. 

Bane NOR er infrastrukturforvalter i henhold til jernbanelovgivningen og har et hovedansvar for å tilby fungerende jernbaneinfrastruktur til togselskapene, og har et ansvar for at den er sikker og tilgjengelig for trafikk.

Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet i sektoren, og de øvrige aktørene pålegges å bidra til nødvendig informasjonsutveksling. Operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering er også lagt til Bane NOR.

Årsrapporter - peker til Bane NOR

Vedtekter for Bane NOR (sist endret 13. mars 2023) 

Nettside: http://www.banenor.no/