Styrer, råd og utvalg under Samferdselsdepartementet

 • Styret i Vygruppen AS

  Vygruppen AS (tidligere NSB AS) er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Styret i Avinor AS

  Avinor AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL)

  Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) er et rådgivende organ for berørte myndigheter med det formål å forebygge anslag rettet mot den sivile luftfart.

 • Styret i Bane NOR SF

  Bane NOR SF er et statsforetak. Statsforetak er per definisjon heleid av staten. Samferdselsdepartementet er foretaksmøte for foretaket.

 • Styret i Nye Veier AS

  Nye Veier AS er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Styret i Norske tog AS

  Norske tog AS er et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Ekspertutvalg for teknologi i fremtidens transportsystem

  Utvalget skal blant annet gi regjeringen anbefalinger om hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer effektivt og fremtidsrettet, vurdere konsekvenser av ny teknologi for bruk og etterspørsel av transport, anbefale tiltak som gjør transportetatene bedre i stand til å møte den teknologiske utviklingen og vurdere hvordan ny teknologi i transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet.