Statens jernbanetilsyn

Et forvaltningsorgan som har til formål å ivareta offentlighetens interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål på jernbane, trikk og T-bane og taubaner, park og tivoli i Norge. Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med utøverne og behandler søknader om tillatelse til å drive virksomhet.

Tilsynet overvåker også markedet på jernbaneområdet, for å sikre er et effektivt marked med sunn konkurranse og ikke-diskriminerende vilkår.

Statens jernbanetilsyn gir driftstillatelser til og fører tilsyn med tau- og kabelbaner, herunder skiheiser, som er gitt konsesjon etter taubaneloven og jernbaneloven.  

Tilsynet er aktivt med i internasjonale fora for å utveksle erfaring om trafikksikkerhet, og å fremme harmonisering av regelverk med EU.

Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser

Nettside: http://www.sjt.no/