Statens vegvesen

Et forvaltningsorgan som består av Vegdirektoratet og seks divisjoner (trafikant og kjøretøy, utbygging, drift og vedlikehold, transport og samfunn, IT, fellesfunksjoner) og som har rundt 70 trafikkstasjoner og fem vegtrafikksentraler fordelt over landet.

Ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksvegene. I tillegg står Statens vegvesen som byggherre og bestiller av tjenester knyttet til disse oppgavene. Tilskuddsmyndighet for drift av riksvegferjer.

Skal fremme trafikksikkerhet og miljøhensyn i vegsektoren og utarbeide bestemmelser og retningslinjer for vegtrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy samt sette i verk og føre tilsyn med disse.

Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser

Nettside: http://www.vegvesen.no/