Statens vegvesen

Et forvaltningsorgan som består av Vegdirektoratet og fem divisjoner (trafikant og kjøretøy, utbygging, drift og vedlikehold, transport og samfunn, IT, fellesfunksjoner) og som har 72 trafikkstasjoner og 5 vegtrafikksentraler fordelt over landet.

Ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksvegene. I tillegg står Statens vegvesen som byggherre og bestiller av tjenester knyttet til disse oppgavene. Tilskuddsmyndighet for drift av riksvegferjer.

Skal fremme trafikksikkerhet og miljøhensyn i vegsektoren og utarbeide bestemmelser og retningslinjer for vegtrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy samt sette i verk og føre tilsyn med disse.

Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser

Nettside: http://www.vegvesen.no/