Vegtilsynet

Vegtilsynet skal føre tilsyn med Statens vegvesen og det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS.

Et forvaltningsorgan som har til formål å bedre sikkerheten på riksvegnettet i tråd med nullvisjonen og nasjonalt fastsatte mål. Vegtilsynet fører tilsyn med at Statens vegvesen og Nye Veier AS har og bruker tilstrekkelige og effektive styringssystem for å ivareta sikkerheten på riksvegnettet.

Vegtilsynet er bygd opp som et risikobasert systemtilsyn. For å få et trygt vegnett, som forebygger skade på liv og helse og de materielle og økonomiske verdier som transport på veg representerer, skal vegtilsynet prioritere tilsynsvirksomheten sin der risikoen for ulykker er størst.

Vegtilsynet er lokalisert på Voss.


Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser

Nettside: https://vt.no/