Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen (VBT)

Vegseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksvegene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen. Har ansvar for bompengefinansiering og for riksvegferjene. Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på veg og forvaltningsansvaret for vegtrafikklovgivningen. Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeidet med bymiljø- og byvekstavtaler, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bompengepakker i by samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Internasjonalt arbeid relatert til areal- og transportplanlegging i by er også blant seksjonens arbeidsoppgaver.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Vegseksjonen

  Rammevilkår og styringssystemer for Statens vegvesen. Etatsstyring av Statens vegvesen. Ansvar knyttet til planlegging, bygging, drift og bruk av veginfrastrukturen. Langtidsplanlegging og budsjetter innen vegsektoren. Bompengesaker og vegfinansiering. Miljøsaker for vegsektoren. Internasjonale vegsaker. Vegloven med forskrifter og spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus

 • Trafikksikkerhetsseksjonen

  Seksjonen styrer arbeidet med trafikksikkerhet på veg og forvaltningen av vegtrafikkloven og tilhørende regelverk. Ansvarsområdene omfatter blant annet trafikkreglene, fartsgrenser, verneutstyr, sanksjoner, førerett og førerkort, yrkessjåføropplæring, arbeidstid for sjåfører, ruspåvirket kjøring, skilt, utekontroll, bilverksteder, periodisk kjøretøykontroll og små elektriske kjøretøy og elsykler. Seksjonen har også ansvar for regelverk og utviklingen relatert til automatiserte kjøretøy. Tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak blir administrert av seksjonen. Seksjonen deltar i internasjonalt arbeid innen ansvarsområdene.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Lasse Lager

 • Byseksjonen

  Bymiljø- og byvekstavtaler, herunder statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter (50/50-ordningen). Bompengepakker i by. Bompengefinansierte bypakker inkludert store riksveiprosjekter. Belønningsordning. Arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Samordning av bypolitikken. Lokal luft. Vilkårsparkering. Forvaltning av relevant regelverk. Internasjonalt arbeid relatert til areal- og transportplanlegging i by.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingun Hagesveen

Til toppen