Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen (VBT)

Vegseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksvegene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen. Har ansvar for bompengefinansiering og for riksvegferjene. Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen koordinerer arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap på departementets område. Seksjonen har også ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på veg og forvaltningsansvaret for vegtrafikklovgivningen. Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeidet med bymiljø- og byvekstavtaler, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bompengepakker i by samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Internasjonalt arbeid relatert til areal- og transportplanlegging i by er også blant seksjonens arbeidsoppgaver.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Vegseksjonen

  Rammevilkår og styringssystemer for Statens vegvesen. Etatsstyring av Statens vegvesen. Ansvar knyttet til planlegging, bygging, drift og bruk av veginfrastrukturen. Langtidsplanlegging og budsjetter innen vegsektoren. Bompengesaker og vegfinansiering. Miljøsaker for vegsektoren. Internasjonale vegsaker. Vegloven med forskrifter og spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ola Brattegard

 • Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen

  Koordinering av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innen departementets område. Utredning, analyser og politikkutforming for trafikksikkerhet på veg. Forvaltningsansvar for vegtrafikklovgivningen. Ledelse og samordning av nasjonal transportberedskap. Internasjonalt samarbeid innen trafikksikkerhet og sivil transportberedskap.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Lasse Lager

 • Byseksjonen

  Bymiljø- og byvekstavtaler, herunder statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter (50/50-ordningen). Bompengepakker i by. Bompengefinansierte bypakker inkludert store riksveiprosjekter. Belønningsordning. Arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Samordning av bypolitikken. Lokal luft. Vilkårsparkering. Forvaltning av relevant regelverk. Internasjonalt arbeid relatert til areal- og transportplanlegging i by.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingun Hagesveen