Ossodagat

 • Gulahallanovttadat

  Gulahallanovttadat (GUL) ovttastahttá preassa- ja diehtojuohkindoaimma ja jođiha barggu diehtojuohkinfágalaš oasi. GUL galgá veahkehit mediaid, váikkuhit dasa ahte almmolašvuođaláhka praktiserejuvvo iežas ulbmila vuođul, bargat siskkáldas diehtojuohkinbargguiguin, muitalit politihkalaš jođiheapmái ja muđui fágaossodagaide maid mediat čállet johtolatsuorggi áššiid birra. Ovttadagas lea doaimmahuslaš ovddasvástádus neahttasiidduin ja sosiála mediain. Preassafákta/preassatelefovdna (vuossárggas bearjadahkii 08–16): 919 14 777

  Ossodatjođiheaddji: Gulahallanhoavda Susanne Moen Stephansen

 • Strategiija-, ekonomiija- ja hálddahusossodat

  Ossodaga ovddasvástádus lea koordineret EEO-bargguid departemeanttas, ja čuovvolit daid Johtalusdepartemeantta EEO-strategiija ektui. Plánasekšuvdna bargá guhkitáigge plánemiin, čielggademiiguin ja áššečuolmmaid analyseremiiguin mii guoská buot fievrredansektoriidda. Ekonomiijasekšuvdna ovttastahttá ja stivre ee. bargguid mat gullet stáhtabušehttii ja stáhtarehketdollui. Hálddahussekšuvdna ovttastahttá siskkáldas plánaproseassaid mat gusket bargiid-, organisašuvdna- ja DGT (diehtojuohkin- ja gulahallanteknologiija) ovddideapmái.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Tore Raasok

 • Kollektiivajohtolat- ja bánaossodat

  Bánasekšuvdna bargá ruovdemáđija ja eará stielgomanni fievrruid rámmaeavttuiguin, plánemiin ja bušeahtaiguin, dás maid suorggi láhka- ja njuolggadusheivehemiiguin. Kollektiiva- ja ámmátjohtolatsekšuvdna bargá kollektiivajohtolagain ja gaskaomiiguin mat ovddidit kollektiivajohtolaga lassáneami.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Fredrik Birkheim Arnesen

 • Riddo- ja birasossodat

  Riddo- ja birasossodaga ovddasvástádus lea riddohálddašeapmi, dás mearrajohtolat, hámmanat ja mearraláiddut, gálvofievrredeapmi, mearrasihkarvuođa eastadeapmi ja fáhkka nuoskidemiid gearggusvuohta. Viidáseappot koordineret departemeantta bargguid mat gusket biras- ja dálkkádatgažaldagaide buot johtolatvugiid ektui. Ossodaga ovddasvástádus leat maid hámman- ja mearračázádatláhka, loksenláhka (ofelastin-), oasit Svalbard-biraslágas ja nuoskkidanlágas. Ossodaga ovddasvástádus lea maid stivret etáhtaid Riddodoaimmahaga ja Oljogáhtten ja mariidnabirrasa guovddáža.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Ottar Ostnes

 • Áibmo- ja boastaossodat

  Regulatoralaš ja riikkaidgaskasaš áššiid juhkosa ovddasvástádus lea láhka- ja láhkanjuolgga- dusbargu áibmojohtaleami- ja poastasuorggi siskkobeale. Stivrema ja oastima juhkosa ovddasvástádus lea ossodaga vuollásaš etáhtaid ja fitnodagaid etáhta- ja eaiggátstivrejupmi. Dasa lassin lea juhkosa ovddasvástádus oastit gánnáhahtekeahtes girdi- ja poastabálvalusaid. Servodatsihkkarvuođaovttadagas, mii maiddái lea biddjon ossodahkii, lea ovddasvástádus ovttastahttit Johtalusdepartemeantta barggu serovdatsihkkarvuođain, gearggusvuođain ja heahtedillehálddašemiin departemeanta rastá ja sektora ektui.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Tove Kristin Flølo

 • Geaidno-, gávpot- ja johtolatsihkarvuođaossodat

  Luoddasekšuvnna ovddasvástádus leat min riikageainnuid plánemat, huksemat ja doaibma ja dibašteapmi, ja sis lea dat bajimus ovddasvástádus stivret Stáhta geaidnodoaimmahat etáhta. Bummaruhtadeami ja riikajohtolatfearggaid ovddasvástádus. Johtolatsihkarvuođasekšuvnna ovddasvástádus lea departemeantta barggut mat gusket johtolatsihkarvuhtii luottaid nalde ja geaidnojohtolatlágaid hálddašanovddasvástádus. Gávpotsekšuvnnas lea ovddasvástádus ee. departemeantta bargguide gávpotbiras- ja gávpotviidánanšiehtadusaide, stáhta oasseruhtademiide stuorit kollektiivaprošeavttaide, gávpogiid bummaruhtapáhkaide ja areálapolitihkkii, kollektiivajohtolahkii, biras ja teknologiijaovddideapmái mat leat áigeguovdilat gávpogiin. Riikkaidgaskasaš barggut mat gusket gávpogiid areála- ja johtolatplánemiidda gullet maiddái sekšuvnna bargosuorgái.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Anders Buttedahl

Bajás