Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet (SAS)

Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet har overordnet ansvar for virksomhetsstyring og koordinerer departementets arbeid med etatsstyring, budsjett- og økonomistyring og samfunnssikkerhet. Avdelingen har videre ansvar for eierstyring av Samferdselsdepartementets selskaper. Fellesfunksjoner og administrative saker ligger også til avdelingen.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Eierstyringsenheten (ES)

  Eierstyringsenhetens hovedoppgave er å utøve en profesjonell eierskapsforvaltning overfor de selskapene hvor Samferdselsdepartementet forvalter statens direkte eierskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierskap i syv selskaper, hvorav fem selskaper i jernbanesektoren (Bane NOR SF, Vygruppen AS, Mantena AS, Entur AS og Norske tog AS), ett selskap i veisektoren (Nye Veier AS) og ett selskap i luftfartssektoren (Avinor AS).

 • Samfunnssikkerhetsenheten (SAM)

  Samfunnssikkerhetsenheten har ansvaret for koordinering av Samferdselsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering på tvers av departementet og mot sektoren.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Espen Aamodt

 • Seksjon for budsjett og styring (BUDS)

  Samordning og styring av departementets budsjettarbeid. Avleggelse av statsregnskapet. Ansvaret for departementets interne budsjett og regnskap. Fellessaker på økonomiområdet, bl.a. generelle styringsopplegg, økonomiinstrukser og -fullmakter og budsjettutvikling. Fortolkning og anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Riksrevisjonssaker som ikke behandles av andre avdelinger.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marit Rønning

 • Administrativ seksjon (AS)

  Samordning og styring av departementets arbeid med interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling. Departementets personaladministrasjon, arbeidsmiljø, IKT-virksomhet og arkiv. Personalsaker for etatene, blant annet prinsipielle saker om lønns- og arbeidsforhold, fortolkning av lov- og regelverk og tiltak ved større bemanningsendringer.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Gyri Solnørdal Jenssen

Til toppen