Seksjon for budsjett og styring (BUDS)

Seksjon for budsjett og styring har det overordnede ansvaret for arbeid med statsbudsjettet og etatsstyring i departementet.  I seksjonens ansvarsområder inngår også koordinering av statsregnskapet, saker til Riksrevisjonen, samt intern budsjett- og økonomistyring.

Seksjon for budsjett og styring har det overordnede ansvaret for arbeid med statsbudsjettet og etatsstyring i departementet. Seksjonen samordner departementets arbeid med budsjettproposisjoner til Stortinget, og har utstrakt kommunikasjon med Finansdepartementet og andre departementer i økonomisaker. Seksjonen bidrar til utvikling av etatsstyringen i departementet, og har ansvar for at rammene for styringen av departementets underliggende etater er enhetlig. I seksjonens ansvarsområder inngår også koordinering av statsregnskapet, saker til Riksrevisjonen, samt intern budsjett- og økonomistyring. Seksjon for budsjett og styring er en del av Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet.