Samfunnssikkerhetsenheten (SAM)

Samfunnssikkerhetsenheten har ansvar for koordinering av departementets arbeid med samfunnssikkerhet i transportsektoren, herunder beredskap og krisehåndtering.

Samfunnssikkerhetsenheten har ansvar for koordinering av departementets arbeid med samfunnssikkerhet i transportsektoren, herunder beredskap og krisehåndtering. Dette innebærer utstrakt kontakt mot andre fagavdelinger, departementer og underliggende virksomheter. Enheten har også oppgaver innen forebyggende sikkerhet internt i departementet. Prioriterte områder i departementets samfunnssikkerhetsarbeid inkluderer blant annet sikring av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, digital sikkerhet, støtte til Forsvaret, klimatilpasning, med videre. Samfunnssikkerhetsenheten er en del av Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet.