Eierstyringsenheten (ES)

Eierstyringsenhetens hovedoppgave er å utøve en profesjonell eierskapsforvaltning overfor de selskapene hvor Samferdselsdepartementet forvalter statens direkte eierskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierskap i syv selskaper, hvorav fem selskaper i jernbanesektoren (Bane NOR SF, Vygruppen AS, Spordrift AS, Entur AS og Norske tog AS), ett selskap i veisektoren (Nye Veier AS) og ett selskap i luftfartssektoren (Avinor AS).

Eierstyringsenhetens hovedoppgave er å utøve en profesjonell eierskapsforvaltning overfor de selskapene hvor Samferdselsdepartementet forvalter statens direkte eierskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierskap i syv selskaper, hvorav fem selskaper i jernbanesektoren (Bane NOR SF, Vygruppen AS, Spordrift AS, Entur AS og Norske tog AS), ett selskap i veisektoren (Nye Veier AS) og ett selskap i luftfartssektoren (Avinor AS).