Eierstyringsenheten (ES)

Eierstyringsenheten har ansvar for forvaltningen av statens eierskap i selskapene underlagt departementet. Dette gjelder Avinor AS, Nye Veier AS, Bane NOR SF, Spordrift AS, Vygruppen AS, Entur AS og Norske tog AS.

Eierstyringsenheten har ansvar for forvaltningen av statens eierskap i selskapene underlagt departementet. Dette gjelder Avinor AS, Nye Veier AS, Bane NOR SF, Spordrift AS, Vygruppen AS, Entur AS og Norske tog AS. Eierstyringsenhetens oppgave er å bidra til god måloppnåelse og utvikling. Dette skal blant annet skje ved å sette tydelige begrunnelser for eierskapet og mål som eier, stille tydelige forventninger og følge opp arbeidet med mål, strategier og virksomhetsstyring, samt økonomiske, sosiale og miljømessige forhold, og bidra til god styresammensetting og selskapsledelse.
Eierstyringsenheten er en del av Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet.