Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV)

Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten og dei delane av sosialtenestene i kommunen som inngår i dei felles lokale kontora. Barne- og familiedepartementet har ansvar for ordningane foreldrepengar, barnetrygd, kontantstøtte og barnebidrag som Arbeids- og velferdsetaten forvaltar.

Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Etaten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse.

Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Arbeids- og sosialdepartementet har det overordna administrative ansvaret for verksemda og samordnar etatsstyringa av Arbeids- og velferdsetaten.

Nettside: http://www.nav.no/