Barnesakkyndig kommisjon

Kommisjonen skal kvalitetsvurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barnevernstjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter.

Barnesakkyndig kommisjon er hjemlet i § 2-5 i barnevernloven 

Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetsvurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barnevernstjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter.

Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernlovens kapittel 4. Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barnevernstjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges frem for kommisjonen.

Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og 13 kommisjonsmedlemmer. Både leder og medlemmer oppnevnes av Barne- og familiedepartementet for inntil fire år av gangen.

Nåværende kommisjon og kommisjonsleder er oppnevnt for perioden 1. september 2020 til 31. august 2024. Kommisjonens sekretariat er samlokalisert med Statens sivilrettsforvaltning i Oslo.

Les mer om Barnesakkyndig kommisjon.