Barnesakkyndig kommisjon

Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetsvurdere alle rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker og foreldretvistsaker. Formålet med kommisjonen er å bidra til god faglig standard på rapporter fra uavhengige sakkyndige.

Barnesakkyndig kommisjon er hjemlet i barnevernsloven § 12-8 og barneloven § 61c

Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetsvurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker og foreldretvistsaker, enten de er bestilt av barnevernstjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter.

Kommisjonens virksomhet reguleres i barnevernsloven § 12-8, barneloven § 61c og forskrift om Barnesakkyndig kommisjon av 15.8.2022.

Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven, med unntak for vedtak om akuttvedtak etter kapittel 4. Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barnevernstjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges frem for kommisjonen.

I foreldretvistsaker må den sakkyndige rapporten være vurdert av Barnesakkyndig kommisjon før domstolen kan bruke den som bevis i saken.

Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og 19 kommisjonsmedlemmer. Både leder og medlemmer oppnevnes av Barne- og familiedepartementet for inntil fire år av gangen.

Nåværende kommisjon og kommisjonsleder er oppnevnt for perioden 1. september 2020 til 31. august 2024. Kommisjonens sekretariat er samlokalisert med Statens sivilrettsforvaltning i Oslo.

Les mer om Barnesakkyndig kommisjon.