Forsiden

Forbrukertilsynet / Forbrukartilsynet

Forbrukertilsynet er et forvaltningsorgan som fører tilsyn med lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven), angrerettloven og enkelte bestemmelser i andre lover. Forbrukertilsynet har også ansvaret for det offentlige klagebehandlingstilbudet for forbrukersaker.

Forbrukertilsynet har også ansvaret for det offentlige klagebehandlingstilbudet for forbrukersaker. Dette innebærer også å være sekretariat for Forbrukerklageutvalget, og vertsorganisasjon for Forbruker Europa.

Hovedmålene for Forbrukertilsynet er å

  • bidra til at forbrukernes rettigheter ivaretas og at forbrukerne kan ta informerte valg.
  • forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige kontrakter og andre former for urimelig handelspraksis rettet mot forbrukere.
  • mekle ved klager på kjøp mellom forbrukere og mellom forbrukere og næringsdrivende for å oppnå en minnelig løsning mellom partene.
  • forberede saker som bringes inn for Forbrukerklageutvalget og sikre at sakene kan behandles effektivt og med god kvalitet.

Leder av Forbrukertilsynet utnevnes av Kongen i statsråd. 

Forbrukertilsynet er administrative underordnet departementet. Kongen og departementet kan ikke styre Forbrukertilsynets utøving av myndighet i enkeltsaker eller generelle lovtolkning. Departementet behandler ikke avgjørelser fattet av Forbrukertilsynet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.forbrukertilsynet.no/