Forbrukertilsynet / Forbrukartilsynet

Forbrukertilsynet er et frittstående forvaltningsorgan som fører tilsyn med lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven), angrerettloven og enkelte bestemmelser i andre lover.

Forbrukertilsynet skal, ut fra hensyn til forbrukerne, føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven samt kontroll med handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold. 

Forbrukertilsynet skal av eget tiltak, eller etter henvendelse fra andre, søke å påvirke næringsdrivende til å innrette seg etter bestemmelsene som Forbrukertilsynet skal føre tilsyn med. Forbrukertilsynet kan treffe vedtak i alle saker. I tillegg vil Forbrukertilsynet kunne ilegge bøter. 

Forbrukertilsynet kan gripe raskt og effektivt inn mot klare brudd på regler som skal verne forbrukerne. 

Forhandlinger er Forbrukertilsynets primære arbeidsmetode, og næringsdrivendes rettssikkerhet ivaretas ved at Forbrukertilsynets vedtak kan klages inn for Markedsrådet. Saksbehandlingen i Markedsrådet er som hovedregel skriftlig, men Markedsrådet kan beslutte muntlig behandling av saken. 

Forbrukertilsynet har også tilsynet med deler av kringkastingsloven, bl.a. bestemmelsen om at det i kringkastingssendinger ikke må sendes reklame som er særlig rettet mot barn, eller reklame i tilknytning til barneprogram. 

Forbrukertilsynet er dessuten tillagt tilsynet med bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av kredittkjøpsloven, og fører kontroll med forskrift om fibermerking av tekstilprodukter og forskrift om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukters fibersammensetning, samt forskrift om krystallglass og forskrift om merking av fottøy. 

Leder av Forbrukertilsynet utnevnes av Kongen i statsråd. 

Forbrukertilsynet er administrative underordnet departementet. Kongen og departementet kan ikke styre Forbrukertilsynets utøving av myndighet i enkeltsaker eller generelle lovtolkning. Departementet behandler ikke avgjørelser fattet av Forbrukertilsynet.

Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Forbrukertilsynet.

Nettside: https://www.forbrukertilsynet.no/