Forbrukertilsynet / Forbrukartilsynet

Forbrukertilsynet er et forvaltningsorgan som fører tilsyn med lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven), angrerettloven og enkelte bestemmelser i andre lover. Forbrukertilsynet har også ansvaret for det offentlige klagebehandlingstilbudet for forbrukersaker.

Forbrukertilsynet har også ansvaret for det offentlige klagebehandlingstilbudet for forbrukersaker. Dette innebærer også å være sekretariat for Forbrukerklageutvalget, og vertsorganisasjon for Forbruker Europa.

Hovedmålene for Forbrukertilsynet er å

  • bidra til at forbrukernes rettigheter ivaretas og at forbrukerne kan ta informerte valg.
  • forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige kontrakter og andre former for urimelig handelspraksis rettet mot forbrukere.
  • mekle ved klager på kjøp mellom forbrukere og mellom forbrukere og næringsdrivende for å oppnå en minnelig løsning mellom partene.
  • forberede saker som bringes inn for Forbrukerklageutvalget og sikre at sakene kan behandles effektivt og med god kvalitet.

Leder av Forbrukertilsynet åremålsbeskikkes av Kongen for en periode på seks år, med mulighet for gjenoppnevning én gang.

Forbrukertilsynet er administrative underordnet departementet. Kongen og departementet kan ikke styre Forbrukertilsynets utøving av myndighet i enkeltsaker eller generelle lovtolkning. Departementet behandler ikke avgjørelser fattet av Forbrukertilsynet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.forbrukertilsynet.no/