Sivilforsvaret

Sivilforsvarets primæroppgåve er å beskytte befolkninga i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetatar ved større ulykker og hendingar.

Medan Sivilforsvarets viktigaste oppgåve tidlegare var å verna sivilbefolkninga mot farar i krig, er aktivitetane i dag særleg retta inn mot større brannar, flaum, ras, oljeutslepp og søk etter sakna personar.

Sivilforsvaret driv opplæringsverksemd innan redningsteneste og sivil beredskap, måler radioaktivt nedfall, forvaltar regelverk for tilfluktsrom og har ansvar for varsling av befolkninga ved overhengande fare både i krig og fred. Etaten er ressursleverandør til internasjonale, humanitære operasjonar.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, og er inndelt i 20 distrikt som dekkjer heile landet.

Nettside: https://www.sivilforsvaret.no/