Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarheit i samfunnet og vere pådrivar i arbeidet med å førebyggje ulykker, kriser og andre uønskte hendingar. DSB skal sørgje for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehandtering.

DSB skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø og materielle verdiar ved ulykker, katastrofar og andre uønskte hendingar i fred, krise og krig.

DSBs ansvar omfattar mellom anna:

  • Nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap
  • Brann- og eltryggleik
  • Industri- og næringslivstryggleik
  • Farlege stoff og transport av farleg gods
  • Kritisk infrastruktur for telekommunikasjon brukt av nød- og beredskapsaktørar
  • Produkt- og forbrukartryggleik
  • Tilby operativ støtte, som samordning, forsterkning og fagleg rådgiving, under kriser
  • Følgje opp norske interesser og forpliktingar på samfunnstryggleiksområdet med internasjonale organisasjonar som EU, FN og NATO
  • Etatsleiing av Sivilforsvaret

I tillegg har dei fagmyndigheit for brannvesenet og beredskapsarbeidet frå fylkesmennene. DSB har også ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnstryggleik og beredskap og Noregs brannskule.

Tildelingsbrev, instruksar og årsrapportar

Nettside: https://www.dsb.no/