Grensekommisæren for den norsk-russiske grensa

Noregs Grensekommissær for den norsk-russiske grensa har som hovudoppdrag å sjå til at Grenseavtalen av 1949 og andre bilaterale overeinskomstar som regulerer grenseforholda mellom Noreg og Russland blir overhaldne av begge partar.

Grensekommissariatet er underlagd Justis- og beredskapsdepartementet og blir leia av Politidirektoratet. 

Stillinga som grensekommissær er sivil, men har til no vore tilsett av ein yrkesoffiser frå Forsvaret.

Hovudoppgåva er å sjå til at Grenseavtalen og resten av overeinskomstar som seinare er inngått mellom partane blir overhaldne.

Nettside: http://www.politi.no/grensekommissariatet/om_grensekommisariatet/