Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat underlagt Energidepartementet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE ivaretar også statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flom- og skredskader.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://nve.no/