Fellesordningen for AFP i privat sektor

Fellesordningen for AFP er en tariffestet ordning som administrer AFP-ordningen i privat sektor. Fellesordningen for AFP krever inn premier fra bedriftene som er tilsluttet ordningen, og saksbehandler søknader om AFP fra arbeidstakere.

Foruten å administrere AFP-ordningen i privat sektor, administrerer Fellesordningen Sliterordningen og OU-samordningen. I tillegg saksbehandler Fellesordningen søknader om slitertillegg for Spekters sliterordning- SO Spekter.

Fellesordningen er opprettet med hjemmel i AFP-tilskottsloven som gir regler om statstilskudd til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Loven bestemmer vilkårene for å få statstilskudd, hvordan den avtalefestede pensjonen og tilskuddet skal beregnes og hvordan tilskuddsordningen skal administreres. Arbeids- og inkluderingsdepartementet fører tilsyn med Fellesordningen for AFP i privat sektor. Formålet med tilsynet er å sikre at administrasjon og finansiering av pensjonsordningen er i samsvar med bestemmelsene i AFP-tilskottsloven og vedtektene.

Nettside: https://www.afp.no/