Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelseinstituttet har en sentral rolle som kunnskapsprodusent for hele helsesektoren. Instituttet har nasjonale oppgaver innen forskning, helseanalyse, systematisk kunnskapsoppsummering og metodevurdering, rådgivning og tjenester.

Instituttet skal produsere, oppsummere og formidle kunnskap for å bidra til god folkehelse og rettsikkerhet og være kompetanseinstitusjon på områdene fysisk helse, psykisk helse, rus, miljømedisin og smittevern.

Instituttets faglige virksomhet skal omfatte infrastruktur i form av helseregistre, helseundersøkelser, laboratorier og biobanker. Videre har instituttet som oppgave å sikre nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap.

Folkehelseinstituttet har også ansvaret for sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nettside: http://www.fhi.no/