Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

DFØ er statens fagorgan for økonomi, styring, ledelse og organisering i staten. DFØs samfunnsoppdrag er å være en pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og for at staten skal oppnå stordriftsfordeler og synergier i egen drift.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for den faglige styringen av statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk, organisering, ledelse- og kompetanseutvikling i statlig sektor, samt Statens innkjøpssenter og StartOff, en ordning som kobler offentlige innkjøpere og startups sammen. Finansdepartementet har ansvaret for etatsstyringen av DFØ.

Nettside: https://dfo.no/