Diskrimineringsnemnda

Nemnda si oppgåve er å handheve føresegnene i likestillings- og diskrimineringslovgjevinga.

Diskrimineringsnemnda si verksemd er regulert i diskrimineringsombudslova

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementet sine underliggande verksemder, samt årsrapporter for verksemdene

Nettside: http://www.diskrimineringsnemnda.no/