Gassnova SF

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Selskapet ble opprettet 3. juli 2007 og eierskapet forvaltes av Energidepartementet. Gassnova skal gi råd til Energidepartementet i spørsmål om CO2-håndtering.

Gassnova har som formål å forvalte statens interesser knyttet til teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon og lagring av CO2, og å gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer. Det er et mål at foretakets arbeid skal resultere i kostnadsreduksjoner for CO2-håndtering.

Gassnova forvalter statens interesser i CO2 Technology Centre Mongstad DA. Teknologisenteret på Mongstad er etablert som en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst.

Teknologiutviklingen realiseres også gjennom programmet CLIMIT, det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering. Gassnova administrerer demonstrasjonsdelen av programmet, mens Forskningsrådet administrerer forsknings- og utviklingsdelen.

Tildelingsbrev, instrukser og årsapporter

Nettside: https://gassnova.no/