Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser – Energidepartementet

Oversikt over tildelingsbrev/oppdragsbrev og instrukser fra  Energidepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter. Tildelings- og oppdragsbrev og instrukser er de sentrale styringsinstrumentene fra et departement til en underliggende virksomhet.

 

Departementet fastsetter instrukser som beskriver myndighet og ansvar mellom departementet og virksomheten, herunder de innbyrdes forhold mellom departementet og virksomhetslederen. Gjeldende instrukser til underliggende virksomheter er publisert på denne siden.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelings- eller oppdrags­brev. I tildelings- og oppdragsbrevene fastsettes blant annet mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år. Eventuelle tilleggstildelinger i budsjettåret skal utformes som supplerende tildelings-/oppdragsbrev, og vil også bli publisert på denne siden.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontroll­opplegg og viktige framtidsutsikter. Årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år.