Økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)

Økonomi- og administrasjonsavdelingen ivaretar departementets administrative oppgaver og utfører fellesfunksjoner. Avdelingen har det faglige ansvaret for departementets arbeid med arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten og annen industrivirksomhet til havs, og har koordinerende ansvar for EU/EØS i departementet.

Økonomi- og administrasjonsavdelingen har ansvar for det koordinerende arbeidet med EU/EØS, samt departementets fellesfunksjoner. Ansvaret for personalforvaltning og organisasjon samt budsjett og økonomiforvaltning både for departementet og for underliggende etater ligger i denne avdelingen.

Avdelingen har også det faglige ansvaret for departementets arbeid med arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten og annen industrivirksomhet til havs, samt sektorregelverkets bestemmelse om sikring i petroleumsvirksomheten. Etatsstyringsansvaret for Petroleumstilsynet ligger i avdelingen.  

Avdelingen består av 5 seksjoner

 • Budsjett- og økonomiseksjonen (BØ)
 • Seksjonen for informasjonsforvaltning og fellestjenester (IF)
 • HR-seksjonen (HR)
 • Seksjon for EU/EØS (EU/EØS)
 • Seksjon for sikkerhet og arbeidsmiljø (SA)

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Budsjett- og økonomiseksjonen (BØ)

  Samordning og oppfølging av statsbudsjett og statsregnskap. Budsjett- og økonomispørsmål. Økonomi- og resultatstyring. Økonomiregelverket for staten. Anskaffelsesregelverket. Riksrevisjonen. EDs interne økonomiforvaltning, herunder regnskap, rapportering og kontroll.

 • Seksjon for informasjonsforvaltning og fellestjenester (IF)

  Informasjonsforvaltning og arkivtjeneste. Innsynsbegjæringer og søknader om adgang til arkivet. Avlevering til Riksarkivet. Utnyttelse og utvikling av systemer og arbeidsverktøy, utvikle gode og effektive arbeidsprosesser internt. Fellestjenester og leverandøroppfølging.

 • Seksjon for EU/EØS

  Seksjonen har det koordinerende ansvar for EU/EØS i Olje- og energidepartementet. Kontakt med EU-kommisjonen, ESA og andre om direktiv som er relevante for Olje- og energidepartementet, skjer sammen med den respektive fagavdeling.

 • HR-seksjonen

  Departementets personalpolitikk. Leder-, kompetanse- og organisasjonsutvikling. OEDs interne personaladministrasjon.

 • Seksjon for sikkerhet og arbeidsmiljø

  Seksjonen har ansvar for departementets arbeid med arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten, fornybar energi til havs, CO2-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. I tillegg følger arbeid knyttet til sektorregelverkets bestemmelse om sikring i petroleumsvirksomheten. Seksjonen har etatsstyringsansvaret for Havindustritilsynet.