Sysselmeisteren på Svalbard / Sysselmesteren på Svalbard

Sysselmeisteren på Svalbard er den øvste representanten til regjeringa på øygruppa og har rolle både som politimeister og statsforvaltar.

Administrativt er Sysselmeisteren underlagd Justis- og beredskapsdepartementet, men har som statsforvaltar også oppgåver som ligg under andre departement.

I kraft av rolla som politimeister har Sysselmeisteren same ansvar og styresmakt som politimeistrane på fastlandet. Sysselmeisteren har ansvaret for redningstenesta og har også ansvar innanfor samfunnsberedskapen både som politimeister og statsforvaltar.

Som statsforvaltar er Sysselmeisteren også den regionale, statlege miljøvernstyresmakta på Svalbard og har ansvaret for handhevinga av miljøregelverket og oppsynet med at regelverket blir følgt.

Sysselmeisteren på Svalbard har mange og varierte oppgåver. I tillegg til å vera politi- og miljøvernstyresmakt utfører Sysselmeisteren ei rekkje tenester som er underlagde ulike etatar på fastlandet:

  • samfunnstryggleik og beredskap
  • vertskaps- og representasjonsoppgåver
  • behandling av reiselivssaker
  • løyve til separasjon og skilsmisse
  • vigslar
  • påtale i straffesaker
  • notarius publicus
  • juridisk rådgiving
  • brannvern

Kontoret er organisert i tre avdelingar: Miljøvernavdeling, politiavdeling og administrasjonsavdeling. I tillegg har Sysselmeisteren ei stabseining som arbeider på tvers av avdelingane.

Tildelingsbrev, instruksar og årsrapportar

Nettside: https://www.sysselmesteren.no/