Likestillings- og diskrimineringsombudet / Likestillings- og diskrimineringsombodet

Ombudets hovedoppgave er å fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://www.ldo.no/