Landbruksdirektoratet

Statens landbruksforvaltning (SLF) før 1.7.2015

Landbruksdirektoratet set landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Landbruksdirektoratet er eit utøvande forvaltningsorgan for dei sentrale landbrukspolitiske verkemidla og eit støtte- og utgreiingsorgan for

Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet er òg sekretariat for fleire styre og utval. Direktoratet er lokalisert i Oslo, Steinkjer og Alta.

Instruksar, tildelingsbrev og årsrapportar

Instruksar, tildelingsbrev og årsrapportar for underliggjande verksemder er tilgjengeleg på denne sida.

Nettside: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/