Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet er et direktorat for barnehage, grunnskole,  videregående opplæring og IKT.

Direktoratet skal sikre at norsk utdanningspolitikk iverksettes slik at barn, unge og voksnes rettigheter til likeverdig tilbud i barnehage, skole og opplæring blir ivaretatt.

Direktoratet har ansvar for det overordnede nasjonale tilsynsarbeidet og for tilsynet med de private skolene. Videre har direktoratet ansvar for å forvalte og tolke lovverket som gjelder for barnehager og skole i Norge. Direktoratet har også ansvar for å utvikle læreplaner for skolen og rammeplan for barnehagen.

Direktoratet utarbeider eksamener og nasjonale prøver, kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver for norsk grunnskole og videregående opplæring. Videre har direktoratet ansvaret for å utvikle kunnskapen om barnehagesektoren og skolesektoren.

Direktoratet tilbyr kompetanseutvikling, veiledning, verktøy og støttemateriell til sektorene.

Senter for IKT i utdanningen er innlemmet i Utdanningsdirektoratet fra 1. januar 2018.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.udir.no/