Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for digitalisering av offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet drifter og videreutvikler viktige fellesløsninger og ivaretar strategisk samordning av digitalisering i sektoren. Digitaliseringsdirektoratet har staten, kommunene, næringsdrivende, frivillig sektor og innbyggerne som målgrupper.

Digitaliseringsdirektoratet har følgende hovedoppgaver:

  • Legge premisser for digitalisering og helhetlig informasjonsforvaltning i offentlig sektor
  • Koordinere tverrgående digitaliseringstiltak
  • Tilrettelegge for utvikling av digitale tjenester for innbyggere, kommuner og næringsliv
  • Forvalte og videreutvikle felleskomponenter og fellesløsninger
  • Ha ansvar for strategisk planlegging av videreutvikling av en helhetlig digital infrastruktur for offentlig sektor
  • Ivareta tilsyn for universell utforming av IKT
  • Bidra til utvikling og gjennomføring av regjeringens IKT-politikk
  • Være premissgiver for innovasjon i offentlig sektor
  • Følge opp klart språk i forvaltningen

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2020. Det består av deler av tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og av Altinn. Digitaliseringsdirektoratet har ansatte i Oslo, Leikanger og Brønnøysund.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.digdir.no/