Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser - Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, og tillegg blir lagt ut fortløpende gjennom året. Årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år.

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for digitalisering av offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet drifter og videreutvikler viktige fellesløsninger og ivaretar strategisk samordning av digitalisering i sektoren. Digitaliseringsdirektoratet har staten, kommunene, næringsdrivende, frivillig sektor og innbyggerne som målgrupper

Departementets instruks (PDF)

2024: Tildelingsbrev(pdf)

2023: Tildelingsbrev(pdf),tilleggsbrev 1(pdf) ,tilleggsbrev 2(pdf), tilleggsbrev 3(pdf),

2022: Tildelingsbrev(pdf), tilleggsbrev 1(pdf), tillegg 1(pdf) tilleggsbrev 2(pdf), tilleggsbrev 3(pdf) tilleggsbrev 4(pdf) , Årsrapport(pdf), revisjonsberetning(pdf)

2021: Tildelingsbrev(pdf)tilleggsbrev 1(pdf), tilleggsbrev 2(pdf)tilleggsbrev 3(pdf),tilleggsbrev 4(pdf) , Årsrapport(pdf), revisjonsberetning(pdf)

2020: Tildelingsbrev(pdf), tilleggsbrev 1(pdf), tilleggsbrev 2(pdf), tilleggsbrev 3(pdf), tilleggsbrev 4(pdf), Årsrapport(pdf) revisjonsberetning(pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev nr. 1 (pdf), tilleggsbrev nr. 2 (pdf), tilleggsbrev nr. 3 (pdf), tilleggsbrev nr. 4 (pdf), tilleggsbrev 5(pdf)tilleggsbrev nr. 6(pdf), Årsrapport(pdf), revisjonsberetning(pdf)

2018: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev nr. 1 (pdf), tilleggsbrev nr. 2 (pdf), tilleggsbrev nr. 3 (pdf), tilleggsbrev nr. 4 (pdf)tilleggsbrev nr. 5 (pdf), tilleggsbrev nr. 6 (PDF) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf),  ubrukte bevilgninger (pdf), tilleggsbrev nr. 1 (pdf)tilleggsbrev nr. 2 (pdf) , tilleggsbrev nr. 3 (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf), supplerende brev mai (pdf), supplerende brev juni (pdf), supplerende brev desember (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf), supplerende brev april (pdf), tildeling av prosjektmidler, april (pdf), supplerende brev juni (pdf), supplerende brev desember (pdf) | Årsrapport

2014: Tildelingsbrev (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)

Norges forskningsråd gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter over 5 milliarder kroner til forskningsformål og skaper møteplasser der forskere, finansiører og brukerne av forskningen møtes. Les mer om Norges forskningsråd.

2023: Tildelingsbrev (pdf), tillegg 1(pdf)

2022: Tildelingsbrev (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf), tillegg 1(pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)

2019: Oppdragsbrev (pdf), retningslinjer for bruk av midlene (pdf)

2018: Oppdragsbrev (pdf), retningslinjer for bruk av midlene (pdf)

2017: Oppdragsbrev (pdf), retningslinjer for bruk av midlene (pdf)

Statens pensjonskasse er en virksomhet som er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Imidlertid er budsjettkapitlene for boliglånsordningen, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring i Statens pensjonskasse (SPK) overført til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). SPK mottar derfor et eget tildelingsbrev fra DFD med budsjettildeling for kapitlene som gjelder ovennevnte. Les mer om Statens pensjonskasse.

2024: Tildelingsbrev 2024.pdf

2023Tildelingsbrev 2023.pdf | Supplerende tildelingsbrev 1.pdf | Supplerende tildelingsbrev 2.pdf

2022:Tildelingsbrev 2022.pdf | Supplerende tildelingsbrev 1.pdfSupplerende tildelingsbrev 2.pdf

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1).