Norges forskningsråd

Forskningsrådet er et strategisk organ som peker ut satsingsområder, forvalter og tildeler forskningsmidler og vurderer forskningen som utføres.

Forskingsrådet forvaltar forskingsmidlar frå alle departementa, og tildeler midlar til forsking innanfor alle fagområde og til grunnforsking, anvend forsking og innovasjon. Forskingsrådet rådgjev styresmaktane om forsking og forskingspolitikk, og bidreg til ein heilskap i forskingssystemet og det offentlege virkemiddelapparatet.

Forskingsrådet skal bidra til å auka kvaliteten i norsk forsking, og har òg ansvaret for forskingsevalueringar. Forskingsrådet skapar møteplassar i norsk forsking, medverker til samarbeid i forskingssystemet, og har eit nasjonalt ansvar for forskingsformidling.

Noregs forskingsråd er eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter under Kunnskapsdepartementet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.forskningsradet.no/