Gassco AS

Gassco AS er et statsaksjeselskap som siden 01.01.02 har operatøransvaret for det integrerte transportsystemet for gass gjennom rørledningssystemet fra den norske kontinentalsokkelen til Europa. Eierskapet i Gassco forvaltes av Energidepartementet.

Gassco har et alminnelig og et særskilt operatøransvar. Det alminnelige operatøransvaret innebærer styring av prosessanlegg, rørledninger, plattformer og gassterminaler i henhold til lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet og helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningens krav. Det alminnelige operatøransvaret utøves på vegne av eierne av gassinfrastrukturen og skjer for deres regning og risiko.

Det særskilte operatørskapet innebærer oppgaver knyttet til systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling, jf. petroleumsloven og petroleumsforskriften. Kostnadene til driften av transportsystemet dekkes av brukerne gjennom en tariff, jf. forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger, som også gir eierne en rimelig avkastning på investert kapital. Gassco skal verken ha tap eller vinning av egen virksomhet.

Statsråden i Energidepartementet representerer staten som eneeier av Gassco gjennom generalforsamlingen, som er selskapets øverste organ.

Gasscos nettsider

Tildelingsbrev, instrukser og årsapporter

Nettside: https://www.gassco.no/