Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Bufdir styrer Barne-, ungdoms- og familietetaten (Bufetat) som har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat har oppgaver innen følgende områder:

 • barnevern
 • familievern
 • adopsjon
 • samlivstiltak
 • ekteskapssaker
 • rettferdsvederlag (billighetserstatning)
 • forsking og utvikling
 • foreldrerettleiing
 • tilskotsforvalting
 • ungdomsutveksling
 • ungdomsinformasjon
 • krisesenter
 • incestsenter

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.bufdir.no/