Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet har ansvar for å følge med på og gi råd om forhold som påvirker befolkningens helse og utviklingen i helse- og omsorgstjenesten, utarbeide nasjonale normer på utvalgte områder, være kompetanseorgan for myndigheter, tjenesteapparat, interesseorganisasjoner og fagmiljøer, ha spisskompetanse på den norske helselovgivningen og utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap.

Direktoratet har myndighet til å anvende og fortolke lov og regelverk innenfor helse- og omsorgssektoren. Videre har direktoratet ansvar for å gjennomføre nasjonal politikk på helseområdet. Helsedirektoratet har også ansvaret for Helfo og pasient- og brukerombudene. 

Direktoratet for e-helse var nasjonal myndighet og hadde en premissgiverrolle på e-helseområdet. De ble opprettet for å være en pådriver i utviklingen av digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. 1.1.2024 ble Direktoratet for e-helse slått sammen med Helsedirektoratet.