Språkrådet

Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens forvaltningsorgan i språkspørsmål og følger opp språkpolitikken i Norge på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://www.sprakradet.no/