Språkrådet

Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp språkpolitikken i Norge på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Tildelingsbrev og instrukser til Kulturdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://www.sprakradet.no/